PIKL

آن چه از دل بر آمد ، خالی از هر تشبیه و استعاره …

آرایه های لفظی ومعنوی – درسي(زبان و ادبيات فارسي) – blogfa

مثلاً «استعاره» که زیبایی آن هنگامی مشخص می شود که ذهن با تلاش، به معنای ثانوی … مثلاً در جمله ی «دل او در پرده های گمراهی نهان و حق از او روی گردان» فعل «است» از آخر هر دو جمله حذف شده است. … 2) نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود که بیم سر ندارد یا امید زر. …. اما وجه شبه یا ادات تشبیه هر کدام را به تنهایی یا هر دو را می توان حذف کرد.


آشنایی با آرایه های ادبی ویژه ی دانش آموزان متوسطه – لحظه های خالی

ای ساربان آهسته را ن ، کارام جانم می رود وان دل که با خود داشتم ، با دلستانم می رود … هر کلمه ای ( مشبه به ) در معنای واقعی خود نباشد ودر باطــن و حقیقــــت منظور از آن چیز دیگر ی … ماهم آمد به در خانه ومن خانه نبودم خانه گویی به سرم ریخت چو این قصّه شنودم … استعاره مصرّحه آن است که با بیان « مشبه به » تمامی ارکان تشبیه در آن اراده می شود.


دریافت مقاله – پرتال جامع علوم انسانی

هزاران نرگس از چرخ جهانگرد فروشد تا بر آمد یک گل زرد … معتقدند که: هر استعاره شکل تکامل یافته و خلاصه شده یک تشبیه زیباست و شاید هیچ کدام از … اسمی ندارد و نام دوم را شامل آن قرار داده ایم و تشبیه که قصد اصلی ما بوده، در دل نهان مانده ….. خالی از تصنعات پیچیده که کسانی امثال خاقانی و نظامی برای آرایش لفظ و برون پروری کلام.


آرایه‌های ادبی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هر گاه اجزای دو بخش از یک بیت یا عبارت، نظیر به نظیر، هم وزن و در حرف آخر مشترک باشند. …. (واژه‌های /نومیدی/ با /امید/ و همچنین واژگان /سیه/ با /سپید/ متضاد و مخالف هستند). مثال … {در عالَم واقع، جمع شدن پُر و خالی با هم غیرممکن است و همدیگر را نقض می‌کنند}. مثال ….. (تن در جامه به باده در جام و دل در سینه به نقره در آهن تشبیه شده‌است). مثال …


آرایه ادبی – ادبیات – blogfa

در اين استعاره از كل تشبيه ، مشبّه به ذكر مي شود و مشبه حذف مي گردد . … Dمثالي ديگر : ( سر نوشت همچون پرنده اي بر سر ما به پرواز در آمد ) …. جمع شدن پر و خالي با هم ديگر غير ممكن است و يكي ديگري را نقض مي نمايد . Dمثالي ديگر : « هر گز وجود حاضر غايب شنيده اي / من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است » در مصراع اول (غايب ) صفت( حاضر ) …


تشبیه و استعاره و تمثیل

تشبیه و استعاره و تمثیل از اصطلاحات مخصوص علماء ادب در فن بلاغت است در … شعر خواجه : دل سنگین تو را اشک من آورد براهسنگ را سیل تواند بلب دریا بردوالبته هر …. بجوییا بزرگی و عز و نعمت و جاهیا چو مردانت مرگ رو با رویداعیه در من پدید آمد که به …


ان( آن تشبیه و پایه های )ارک عای همانندی میان دو یا چند چیز است …

های تشبیه: ادات تشبیه، مشبّه. به … ادات تشبیه: چو/ مشبّه به: طبلة …. از دل تشبیه به دست می … ماه دی. آمد که هوا. هر زمان. بارد. کافور. همی بر جهان. « قرینه. قرینه. استعاره )مشبّه …… خالی. ،. وجود. حاضر. غایب. ،. صدای. سکوت. گورستان. ،. آوازهای. خاموش. جنگل.


دی ۱۳۹۱ – زبان و ادبیات فارسی

هر تشبيه چهار ركن دارد كه عبارتند از : الف : مشبه ( طرف اول ) : چيزي كه آن را به چيز … استعاره همان تشبيه است كه در آن يكي از طرف‌هاي تشبيه حذف شده باشد و طرف ديگر ….. خدايا در دل هاي ما جز عشق خدت چيزي نكار و بر تن و جان ما جز لطف و رحمت خود چيزي ….. خواهي آمد و اگر ماه باشي به چاه خواهي افتاد و اگر دريا باشي خالي خواهي شد واگر باغ شاد …


lt – دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی

صور خيال (استعاره، تشبيه، مجاز، کنایه) در دیوان هر شاعری بیانگر لحظه هایی است. که با درون …. «گوی ستم»، «لنگر تسکین»، «سنگ عشق»، «تور خالی مرگ» (همان :55). |. حسی به ….. مرکب به مفرد: مشبه مرکب و مشبه به مفرد: «یک امید و آرزو توی دلم مثل.


نکات فارسی کلاس نهم – موضوعی – blogfa

هر تشبیه چهار رکن دارد : 1 مشبه : چیزی یا کسی که قصد مانند کردن آن را داریم . … 4) به پیش سپه آمد افراسیاب … آنچه به عنوان جان بخشی به اشیا در فارسی دوم آمده است در علم بیان استعاره مکنیه تخییلیه و آنیمیسم یا جان دار انگاری … 1) بیا تا بر آریم دستی زدل ، دست از دل بر آوردن کنایه است به معنی از سر صدق به راز و نیاز پرداختن.


دانلود PDF

آرایه هایی مثل «تشبیه»، «مجاز» و «استعاره» را در حوزه علم بدیع بررسی می کنند. … جای خالی به.


تحلیل بلاغی صور خیال در اشعار عربی سعدی

سعدی در مجموعه اشعار عربی خود، از هر چهار موضوع علم بیان (تشبیه، استعاره، مجاز و … شاعر در آفرینش تصاویر دست بالا دارد و توانسته دل های مخاطب را به کمند بیاورد. ….. مسافر وادی عشق را امید نجات نیست. ….. استعاره مطلقه: استعارهای است که از امور ملایم با مستعارُ منه (مشبّهبه) و مستعارٌ له (مشبّه) خالی باشد و یا همراه چیزی باشد که مناسب …


اینجا

اردشیر که در درازی مانند نردبان است، آمد. (تشبیه با …. قرينهي استعاره، هر استعاره محتاج نشانه ای است که ما را از استعاره بودن آن آگاه کند؛ به این … مثال ا گفت اگر خواهددلتزين لعل می گون خندهای گریسهامی کن به صدخون جگر، گفتم یه چشم (حلیلی خالی) … مثال ۱ دروازهی دل در اینجا دل به عمارت تشبیه شده و یکی از اجزای عمارت که دروازه است.


سوالاتی تشریحی و تستی از درس آرایه های ادبی

E معلم : مشبه / کانونی از آتش : مشبه به / چو : ادات تشبيه / سوختن و ساختن : وجه شبه . 6. با توجه به بيت … E الف: جان : مشبه / نقش چيزی در دل گرفتن : وجه شبه . ب: شانه : مشبه ….. الف: در هر بيت يک استعاره بيابيد و نوع آن را مشخص کنيد . ب: کدام يک از …


اصل مقاله (620 K) – فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی

ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻌﺎره و ﻧﻤـﺎد از زواﯾـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ….. اﯾﻢ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ، ﻟـﺬت ﺑـﯿﺶ. ﺗـﺮي از …. ﮔﻠـﺪان ﺧـﺎﻟﯽ. » ، ﻣﺸـﺒﻪ. ﺑـﻪ و ﻣﺼـﺮاع. دوم، ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ وﺟﻪ. ﺷـﺒﻪ اﺳـﺖ . در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد. ﻋﺒﺎرت. « ….. آن ﻣﻘﺪار از آب ﯾﺎ ﺑﺎده. ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﻨﺪ و اﯾﻨﺠـﺎ ﻣـﺮاد. ﺟﺮﻋ. ﮥ. ﺑﺎده اﺳﺖ. «و. اﻫﻞ دل. ».


نقد استعاره تمثیلیه در کتب بلاغی – فنون ادبی

همان گونه که در تفاوت بین استعاره تمثیلیه و کنایه نیز گفته آمد، کنایه دارای نوعی … که یک پای پیش و یک پای واپس می نهی، یعنی در کار خود مردد و دو دل هستی (همایی،190:1370). … تعریف استعارة تمثیلیه نیز خالی از پریشانی نیست.


درس هفتم – پایگاه کتاب های درسی

4راه آمد. ِ. طالبان. عشق، بنده را به خدا رساند، پس عشق از بهر این معنی فرض … عشق آتش است: تشبیه / رخت نهادن: کنایه از اقامت کردن 1ــ قلمرو ادبی: عشق مانند آتش سوزنده است و هر جا که باشد جز خود به هیچ چیز و هیچ کس اجازهٔ اقامت نمی دهد و به هر کجا که برسد آنجا را …. عشق تو را که بر دلم نشسته است، نمی توانم فراموش کنم حتّی با گذر زمان.


مهمه – گروه ادبیات فسا – blogfa

هزاران نرگس از چرخ جهانگرد فرو شد تا بر آمد يك گل زرد ». الف)نرگس … ج)استعاره مكينه از استعاره مصرحه و تشبيه ، بليغ تر و موثر تر است د)هر سه مورد صحيح است … الف)از نسيم انس بي بهره است سروستان دل وز ترنج عافيت خالي است نخلستان جان.


ﺣﻤﺰه ﻧﺼﺮاﻟﻠﻬﯽ ﻣﺪﻳﺮ و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻤﻰ ﮔﺮوه ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻰ : ﺷﻬ

ﻫﺮ آراﯾﻪ، ﺑﺎ ﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒِ ﺧﺸﮏ و ﺧﺎﻟﯽ از آراﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ دوﻧﻪ ﻣﺜﺎل،. ﺑــﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف، … ﺗﺸــﺒﯿﻬﯽ و اﺿﺎﻓــﻪٔ اﺳــﺘﻌﺎری» و… ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً … ﮐﻪ ﻫﻤــﻮاره از ﻧﻈــﺮات ارزﻧﺪه و ﻣﺆﺛّﺮ اﯾﺸــﺎن اﻣﯿــﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻓــﺮد. ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده … ﺍﺩﺍﺕ ﺗﺸﺒﻴﻪ: ﭼﻮﺗﺨﺘﻪﭘﺎﺭﻩﺑﺮﻣﻮﺝ،ﺭﻫﺎﺭﻫﺎﺭﻫﺎﻣﻦ. ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻛﺲ ﺩﻝ، ﻧﺒﺴﺘﻪ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﻝ. ﻣﺜﺎل. ﺑﻴــﺖ، ﻭﺻــﻒ ﺣــﺎﻝ.


استعارۀ مفهومی “آینه” در ادب عارفانه فارسی

استعاره در معنای سنتی خود، به تشبیه فشرده‌ای اطلاق، می‌شود که وظیفۀ … بنابراین در این رویکرد، استعارة مفهومی نوین می‌یابد و به هر گونه، فهم و بیانِ یک … دیدگاه سنتی، زبانِ روزمره را زبانی حقیقی و خالی از استعاره ….. مفهوم انتزاعی دل، در همۀ استعاره‌های مفهومی از طریقِ مفاهیمِ عینیِ، قابل …. آینــــــــــۀ دل زدودن آمد و بس


بررسی نقش تشبیه در متون ادبی – َAdabiyat_foroud – blogfa

مشبه : کلمه ای که آن را به کلمه ای دیگر … انواع استعاره : با توجه به اینکه در استعاره یکی از طرفین تشبیه ذکر می شود ، آن …


دانلود جزوه درسی فارسی پیش دانشگاهی – دانشگاه آزاد اسلامی خفر

استعاره استعاره نوعی تشبیه است که در آن فقط مشبه به ذکر می شود. استعاره از تشبیه رساتر و خیال. انگیزتر است. هر کلمه ای ( مشبه به ) در معنای واقعی خود نباشد و در باطن و حقیق ت …. دل به امید روی تو همدم جان نمی شود جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند ….. نوردیدن: طی کردن و پشت سر نهادن / دست تهی کنایه از دست خالی و نتیجه …


1) تشبيه 2) مجاز 3) استعاره 4) کنايه – شکوفه ی نارنج

زبان فارسی … مثلا به جاي « او زيباست » مي توانيم بگوييم « او همچون ماه است » يا به جاي « زيبارويي آمد » مي … لبت تا در لطافت لاله ي سيراب را ماند / دلم در بي قراري چشمه ي سيماب را ماند. …. شکوفه ي اشکي که در هواي تو هر شب ز چشم ناله شکفتم ، به روي شکوه دويدم مشبه …


آرایه ادبی« اسلوب معادله – ادبیات – blogfa

هر کس این طریقت نورزد، به پولی نیرزد: هر کس به کسب و کار مشغول نباشد هیچ ارزشی …. تشبیه / مروارید استعاره از دندان/ مراعات کلید و گنج/ تضاد صلح و جنگ /گم نشدن … دل تنهایی : اضافه ی استعاری آواز شقایق:تشخیص/ شقایق کنایه از دل خون بودن/ چه …. تناسب معنی با :عقل می خواست که آید به تماشاگه راز /دست غیب آمد و بر سینه ی …


تشبیهات اثبات رخدا

دل فال زد به رندی نام قدت برآمد کار.


تشبیه و حروف الفبا در شعر خاقانی

تشبیه در دیوان خاقانی بعد از استعاره، بیش از سایر عناصر خیال به کار گرفته شده است. … با این حال به نظر می‌رسد اهمیت تشبیه، در هر اثر ادبی متفاوت باشد و به نوآوری در …. عزلت به دلم گفت که فقر آمد دریاب ….. دل بیمار من از دال و الف خالی نیست.


Untitled

را به چیزی ذهنی و غیر ملموس تشبیه می کردند، مثل این جا که شب به امید و نیاز تشبیه شده است. … در بیت «الف» تنها در مصراع اول تشبیه وجود دارد (منقل» مانند «دل» …. مشبه و مشبه به هر دو حاضرند دیگر نمی توان از استعاره سخن گفت. ….. کنایه از فاصله ی بسیار زیاد داشتن» است؛ در ۳ «باد در چنگ یا در دست داشتن» کنایه از دست خالی.


چگونه از قدرت استعاره استفاده کنیم؟ – زهرا شریفی

از آن روزها چند سال می‌گذرد و وقتی دل به دل شعر و رمان دادم و بیش‌تر از … استعاره همان تشبیه است که یکی از ارکان آن حذف شده. … من فکر می‌کنم استعاره‌ها در ذهن مخاطب تصاویر زنده می‌سازند و قدرت خلاقیت را بیشتر از هر چیزی … با لب‌ولوچۀ آویزان آمد. …. که دیگر فضای ذهنم را خالی کرده‌ام از هر چیزی که بیخودی و بیهوده پُرش …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر