PIKL

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده (نوبت سوم ) 98

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده(نوبت سوم) شرکت تعاونی …

جستجوی `آگهی … مجمع عادی به طور فوق العاده تعاونی اداره کل اخبارخارجی …


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن …

26 …


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم بانک …

نظر به عدم حصول به حد نصاب لازم برای رسمیت قانونی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) ساعت 15 روز دوØ.


صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در ثبت تغییرات شرکت سهامی …

صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده 83 ” لایحه ” انحصاری و محدود است. … اول این حد نصاب حاصل نشود، مجمع عمومی برای بار دوم و پس از نشر آگهی دعوت تشکیل می شود. … حداقل یک سوم سهام شرکت به علاوه یک سهم است که با جلسه نوبت دوم مجامع عمومی عادی که … حداقل مدت ( همان ده روز مندرج در ماده 98 لایحه ) ، مجمع عمومی توبت دوم را دعوت کنند.


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) بانک …

نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 95/12/30، رأس ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 07 تیرماه 1397 در محل …


آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم – شرکت تعاونی …

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم · افتتاح رستوران … آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت دوم ) · تصویر لیست … تاريخ انتشارآگهي: 21/03/98


تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان

… به مجمع عمومي نوبت دوم 98. آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده ( نوبت دوم ) … آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده (نوبت سوم ) 98. آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق …


حقوق تجارت جدید فصل سوم – ثبت شرکت نوبل

هر مقامی که مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده/را دعوت به انعقاد ….. نوبت دوم دعوت به انعقاد مجمع نماید و در آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت …. ماده 98 قانون تجارت که مقرر نموده: فاصله نشر بین دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ …


شرکت افق::اخبار و اطلاعیه های شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان … که راس ساعت 18 روز شنبه 22/04/98 واقع در باجک سوم میدان ساعت ،کانون شهید فهمیده برگزار… بیشتر. ویژه فرهنگیان اعزام به عتبات ,مشهد مقدس،کیش،و.


ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت

ر. ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﻓﻘـﻂ ﺗـﺎ د. و. ﻧﻮﺑـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ. ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑ …. ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق. اﻟﻌﺎده ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ د. و. ﺳـﻮم آرا. ء. ﺣﺎﺿﺮد. ر. ﺟﻠـﺴﻪ رﺳـﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒ. ﺮ. ﺧﻮاﻫـﺪ. ﺑﻮد …. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸ. ﺮ. آﮔﻬﯽ. و. ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دﻋﻮت اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎده. 98. . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺸ. ﺮ. دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ. و.


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) و مجع عمومی عادی …

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) و مجع عمومی عادی به طور فوق … (نوبت دوم) که به ترتیب راس ساعت ۱۳ و ۱۵ روز جمعه مورخ بیست و سوم …


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم – روزنامه نسل فردا

ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﺎر ﮐﻮدك» درﮔﯿﺮ« ﻣﻨﻈﻮر از. ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن در آن دﺳﺘﻪ از. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى اﺳــﺖ. ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ، آﻣﻮزش و ﺑﺮﺧﻮردارى آﻧﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت …


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم سال ۹۸ سازمان نظام …

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم سال 98 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان. بدینوسیله از کلیه اعضا محترم سازمان دعوت می‌گردد تا در …


قانون تجارت

تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به اكثريت دوسوم آراءحاضردرجلسه …


پورتال شرکت کارگزاری آرمان > اخبار > اخبار بورس-نمایش …

وفق ماده 98 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فاصله بین نشر آگهی …


اخبار – تعاونی مسکن والفجر غدیر

98. تصاویر مجمع عمومی عادی نوبت دوم و فوق العاده نوبت سوم مورخ 97.12.25 … بسمه تعالي تاريخ : 21/12/97 شماره : 01/12/آ/97 پيوست : ندارد از : شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر به: اعضاء محترم تعاونی موضوع: زمین با استعانت از … برابر اطلاعیه و آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول و مجمع عمومی فوق […].


مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

جلسۀ مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی … آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم تاريخ انتشار 04/3/98 …. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل …


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم – شرکت تعاونی …

با توجه به اینکه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم با حضور هر تعداد از اعضاء محترم ، رسمیت پیدا کرده و مصوبات این مجمع لازم الاجرا می باشد و با توجه به دستور جلسه …


آئين‌نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي

مجمع عمومي فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء تعاوني يا نمايندگان تام الاختيار آنها …


سوالات حقوقی درخصوص تعاونی تالیف احمدرضا فخاری – دادبومهن

معرفی کاندیدای هیات مدیره در فاصله بین مجمع عمومی نوبت اول و دوم …. پاسخ: مقررات مورد اشاره به هیچوجه در مقام تجویز انشار آگهی دعوت توسط بازرس نمی …


ثبت شرکت سهامی خاص – برند

دعوت کنندگان مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مدیران شرکت و بازرسان و اگر آنان هم به … نکته : از لحاظ حد نصاب اخذ رای: در مجمع فوق العاده و موسس با دو سوم سهام حاضر در … اگر در دعوت اولیه اکثریت حاصل نشد مجامع عمومی جدید تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شود، مشروط به این که لااقل ۲۰ روز قبل آگهی دعوت با …. 5548 402 912 98+.


مسکن مهر مروارید سازان نوین استان قم

تصمیم گیری نسبت به اخراج افراد بدهکار پیرو اخطاریه های قبلی … آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر.


اتاق مشترک ایران برزیل , عنوان فرعی

اسامی نامزدهای انتخابات هیئت مدیره مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 98/7/10. به اطلاع می رساند … آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ومجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل. به اطلاع می رساند … جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل … شماره شصت و سوم (شهریور 1396).


آگهی های چاپ شده در روزنامه ابرار – 2

آگهی نوبت سوم اتحادیه کشوری سوخت جایگزین و خدمات وابسته.


اطلاعیه – شرکت تعاونی مسکن 19 فجر

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن لشکر 19 فجر …. دوم و آقای علی رضایی به عنوان نفر سوم برگزیده و به سمت بازرس تعاونی منصوب شدند.


اطلاعیه ها – تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز ج.ا.ا

… 13:1; Admin. آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده … اطلاعیه شماره 1 سال 1398 دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم. ادامه . … اطلاعیه شماره 3 سال 98.


Untitled – انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ایران

8882 2904 Fax: 8882 2683 …


مهم:آگهی مجمع عادی و فوق العاده نوبت دوم

با سلام ، اعضاء محترم ، آگهی دعوت به جلسه مجمع عادی و فوق العاده انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی در روزنامه کار و کارگر مورخ 9 خرداد 98 جهت اطلاع به …


صندوق قرض الحسنه – خانه

آگهی مجمع فوق العاده نوبت (سوم) · نوبت وام شهریور98 … هیئت مدیره منتخب صندوق قرض الحسنه مجمع98/04/27 … آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول ).


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر