PIKL

ابوسهل کوهی-طبرستانی.بزرگ ریاضیدان.دانش مسلمین وتالیفات بجای مانده ان.بزرگ.دانش.

ابوسهل بیژن کوهی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بیژن پسر رستم کوهی ریاضیدانی از مردم طبرستان بود و در ایام سلطنت … ابوسهل ویجن بن رستم بود به هندسه وهیات معرفتی به کمال داشت و در آن دو فن، کار به نهایت …


ابوریحان بیرونی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نوشته‌هایی از بیرونی در دست است که به وضوح در آن‌ها از گردشِ زمین به دورِ خودش … خورشیدگرفتگی هشتم آوریل سال ۱۰۱۹ را در کوه‌های لغمان در افغانستان کنونی را …. و به او نوشت که که کتاب را به خاطر خدمت به دانش و گسترش آن نوشته‌است، نه پول. … نوشته شده‌است و برای مدت چند قرن متن کتاب درسی برای تعلیم ریاضیات و نجوم بوده‌است.


محمد بن احمد بیرونی خوارزمی – ویکی فقه

تحقیقاتی که این مرد بزرگ، در زمینه جغرافیا کرده به تازگی در دنیای قرن ۱۸ و ۱۹ … به ابوریحان بیرونی، فیلسوف و جغرافی‌دان و فیزیک‌دان و ریاضی‌دان، بزرگ ایران در …. فرمانروایان طبرستان (در غرب مازنداران امروزی) به کار می‌رفت، زیرا کوه‌های جنوب این … از حمایت پادشاهی دانش دوست و هم‌نشینی با برجسته‌ترین دانشمندان آن روزگار جهان …


مشاهیر علوم دنیا

گالیله طب را نیاموخت اما به جای آن به مطالعه ریاضیات پرداخت و به آن علاقه مند شد …. و می‌توان گفت صنعت چاپ عامل بسیار مهمی در گسترش و پیشرفت دانش بوده است. …. او در اولین سخنرانی‌اش با دانشمند بزرگ هم عصرش یعنی رابرت هوک ملاقات کرد و …… چون ترجمه احوال ابوسهل کوهی در کتاب ” تاریخ الحکما ” مفصلتر از جاهای دیگر آمده است.


دانشمندان فيزيک در ايران از دوره باستان تا پايان دوره قاجار*

دهكده ای در جبال.


Untitled

و مراکز علمی در سده های نخستین هجری اساس دانش و فرهنگی. اسلامی گردید . گندیشاپور … بر گسترش و شهرت بغداد افزوده شد و آن شهر مرکز بزرگ. فرهنگ اسلامی گردید …


MATN BORHAN MOTEVASETE

مسلمانان به ریاضیات و مخصوصا به هندسه و رقم، مستقیما به جوهر پیام اسلامی … و خیام از میان ایرانیان مسلمان برخاستند و در فنون ریاضی، آثار بسیاری از خود به جای نهادند. … یونانی و انتقال آنها به اروپاست که توهینی بس بزرگ به این تمدن علوم اسلامی نه به ….. همچنین از طریق به وجود آوردن علم جبر؛ کشفیات مهم و جدید در دانش مثلثات و. آن، …


سير دانش و فرهنگ ايران در ادوار مختلفة بعداز اسلام مساجد …

همين مدارس و مراكز علمي در سده‌هاي نخستين هجري اساس دانش و فرهنگ اسلامي گرديد. … از مذاهب ديگر مانند مانويان منتشر گرديده و مسلمانان برآن شدند كه در رد آن عقايد واديان و …. در مدارس بزرگ مانند مظاميه‌ها و مدرسه مستنصريه و مدرسه ري و نظاير آن اينطور بود كه …… خراساني رياضي‌دان و جغرافي‌دان قرن چهارم هجري، ابوسهل جرجاني از پزشكان و حكماي …


درس ریاضی – blogfa

امام علی (ع):همه ی مسلمانان دوست دارند بهترین عمل را انجام دهند بهترین عمل نماز است. … ستاره‌شناس و ریاضی‌دان بزرگ و مشهور ایرانی قرن چهارم هجری است که با ابوجعفر احمد … چون ترجمه احوال ابوسهل کوهی در کتاب ” تاریخ الحکما ” مفصلتر از جاهای دیگر آمده است. …. ممکن است این اثر که فقط بخشی از آن بجای مانده است، دقیقا همان “زیج‌الواضع” او …


دانشمندان بزرگ – علوم

که طی آن ثابت کرد خورشید در …


مردان بزرگ تاریخ ایران بترتیب حروف الفبا | Facebook

آریه: سردار معروف و بزرگ ایرانی که به حمایت از پادشاهی کورش صغیر برخواست … ایران به جای گذاشت و درس وطن پرستی در برابر یورش بیگانگان برای جوانان به جای گذاشت … ابو سهل ویجی بن رستم کوهی: (سده چهارم هجری) اهل طبرستان، ریاضی دان، مهندس، …. قدرت مسلمانان بوده زمانی که هارونالرشید خلیفه مسلمانان بود و از علم و دانش حمایت …


کتاب شرح زندگی ابن‌سینا – تألیف مهدی خورسندی – بنیاد …

ابن‌سینا بعد از رهایی از زندان مدتی گوشه‌نشینی اختیار کرد و به تألیف کتاب‌ها و … ابراهیم ناتلی از اهل ناتل طبرستان بوده و دعوی فلسفه و منطق و ریاضیات می‌نمود و طب …. دانشمندان بزرگ مثل امام فخر رازی و خواجه نصیر طوسی شرح نوشته‌اند و درستی آنها را …. ابن‌سینا و ابوسهل طبیب مسیحی در خوارزم منحرف از دینند و خلیفه مسلمین بغداد و …


ریاضیات، زبان گویای آفرینش

او بر دانش نجوم تخصص داشت ازین روی جلال الدین خوارزمشاه او را به دربارش فراخواند. … در تهران و مشهد داشت و بسیاری از ریاضیدانان بزرگ ایرانی خود را از شاگردان ایشان میدانند. پروفسور فاطمی مسلمان شیعی از طایفهء شیخیهء باقریه بود و بعضی از کتب دینی شیخیه از جمله کتب … از آن مرحوم شش فرزند باقی مانده است سه پسر و دو دختر.


دسته‌بندی دانشمندان وبزرگان ریاضی – ریاضیات، زبان گویای …

پروفسور حسابی در آخرین لحظات حیات به چیزی جز مطالعه و افزایش دانش نمی اندیشد … از آن مرحوم شش فرزند باقی مانده است سه پسر و دو دختر. پسر بزرگ ایشان پروفسور سید محمد خان فاطمی از دانشمندان أختر فیزیک و ساکن آمریکا است ….. ابوسهل بیژن بن رستم کوهی یا ابوسهل کوهی ریاضیدان و ستاره‌شناس سدهٔ دهم ایرانی و اهل مازندران بود.


ﺗﺪوﻳﻦ و اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ورود زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﺮان و اﺳﻼم ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﺎي درﺳﻲ …

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﺑـﺮاي ﺗـﺄﻟﻴﻒ ﻣﻘـﺎﻻت ﺳـﻮد ﺟـﺴﺘﻪ ﺷـﻮد و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ …. ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ اﺻﻠﻲ ﻧﺠﻮم و رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ. ﺷﺪه ….. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ آورده اﺳﺖ و از دو ﻗﻀﯿﮥ ﮐﺘﺎب اﺑﻮﺳﻬﻞ ﮐﻮﻫﯽ در ﺑﯿﺎن ﻗﻀﯿﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب …… ﻃﺐ اﻟﻤﻠﻮﮐﯽ، اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﺿﻮع آن ﺑﯿﻤﺎری …… داﻧـﺶ. ﭘﺰﺷﮑﯽ. آﻏﺎز. ﺷﺪ . ﺑﺰرگ. ﻣﺮداﻧﯽ. در. اﻣﺮ. ﻃﺒﺎﺑﺖ. و. ﺗﺪرﯾﺲ. آن،. اﺧﻼق. ﭘﺰﺷـﮑﯽ،. ﻧ …


(PDF) Avicenna | Hanif Ghalandari – Academia.edu

ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ آﯾـﺪ ﮐـﻪ ﭘـﺲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن ﻣﺤﯿﻂ راﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ داﻧﺶ ﻣﺮدﻣﺎن آن ﻋﺼﺮ آﮔـﺎه ﺷـﺪ؟ …. در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ، ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺰرگ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ . …. ﺑﺎ ورود ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺮان ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺎه در آن ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﺗـﺎ اﻣﯿـﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺎرا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ….. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺮﮔﺎن و ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن را از او ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪ و …


Untitled – جشنواره نقد کتاب

بزرگ (جهان ايراني، ايرانشهر)، آنچنانکـه در ص15 از مقدمـة کتـاب تعريـف شـده اسـت، … رياضي‌دان است خواننده هر چه مي‌جويد تا نشاني از معماري يا معماري ايران بيابد ناکام …… مخالفت مي‌کند و آن را «مخالف عقايد شناخته‌شدة مسلمين» مي‌شمارد (حکيمـي، 62 :1383)؛ …… حنفي، حسن (زمستان 1385)، «تاريخ‌مندي دانش کالم»، ترجمه محمد مهدي خلجي، در.


روزشمار قمری

ابوسهل کوهی ریاضی دان و منجم ایرانی، بیشتر روزهای عمرش را در مراکز علمی شهر ….. طبرستانی ملقب به لَلِه باشی در تهران متولد شد و در شیراز به تحصیل دانش پرداخت.


بهمن ۱۳۸۶ – سرای آموزش

رساله اي در جبر و مقابله كه مهمترين تأليف وي در رياضيات است كه آن را به نام قاضي القضاة ابوطاهر تدوين كرده است. ….. بیست و چهارمین المپیاد ریاضی دانش آموزان ایران.


فلسفه – پایگاه کتاب های درسی

چگونگی آشنایی مسلمانان با فلسفه یونان، نهضت ترجمه، تأثیر در تفکر مغرب ….. در سال گذشته، به اختصار با فلسفۀ یونان و نمایندگان بزرگ آن یعنی سقراط، افالطون … بودند، اسکندریه را پایتخت خود قرار دادند و علم و دانش و فلسفه را ترویج کردند. … علوم گوناگون از قبیل منطق، فلسفه، نجوم، ریاضیات، طب، ادب و سیاست از زبان های …


تاریخ ادبیات ایران | دانش ویلا

در سه چهار قرن اول هجري بسياري از كتب پهلوي در مسائل مختلف از قبيل منطق، طب، … فراوان خود بسرعت فراموش گرديد و بجاي آن خط عربي معمول شد كه با همه نقصهايي كه … كتاب كليله و دمنه را بنظم فارسي درآورد، قصيده هاي بزرگ ساخت، غزلهاي لطيف كه ….. دلي كه رامش جويد نيابد آن دانش سري كه بالش جويد نيابد آن افسر


Untitled

5. ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم و …. ﺻﻮرت داﻧﺸﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺳﺎﻃﻴﺮ و ﺟﺎدو ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻣﻲ ﺑﺰرگ در راه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ اﻧﺴﺎن و …… داﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن از آن دوره ﺑﺠﺎي ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ …. ﺗﻤﺪﻧﻬﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ذوق ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﻨـﺪ و ﻛﺘـﺐ ﻳﻮﻧـﺎﻧﻲ را ﺑـﻪ ﻋﺮﺑـﻲ …… از او ﭘﺴﺮش اﺑﻮﺳـﻬﻞ ﻧﻮﺑﺨـﺖ در ﺧـﺪﻣﺖ.


زندگی نامه بخشی از نخبگان تاریخ ایران – چهره های شاخص و …

اهميت فردوسي در آن است چه با آفريدن اثر هميشه جاويد خود، نه تنها زبان ، بلكه. … استاد بزرگ شعر فارسي در سال 411 هجري برابر با 1020 ميلادي در زادگاه خود بدرود ….. ابو سهل ویجی بن رستم کوهی : (سده چهارم هجری) اهل طبرستان ، ریاضی دان،مهندس، ستاره شناس. … مسلمانان بوده زمانی که هارون الرشید خلیفه مسلمانان بود و از علم و دانش حمایت می …


بهمن ۱۳۹۲ – عرب و ایران باستان


مازندران شناسی،اثار دیدنی تاریخی طبیعی | فروردین ۱۳۹۱

همچنین برخورداری از میراث فرهنگی غنی و بیشترین نرخ دانش آموختگان با … برخی ریشه نام مازندران را آمیخته‌ای از ماز به معنی بزرگ و نیز میانه، ایندیرا و آن پس وند ….. ابوسهل بیژن کوهی بوسهل بیژن بن رستم کوهی یا ابوسهل کوهی طبرستانی ریاضیدان و …… تنگه بند بریده: آثار بجای مانده از راه باستانی ری به آمل بخشی از راه باستانی …


فرهنگی – پرستوها

چگونگي سير دانش وعلوم ازسقوط ساسانيان ( قرن اول هـ مقارن با ظهوراسلام) تاعهد تيموريان( قرن … م 1500 قبل از امروزهمين طوايف يكي از حوزه هاي بزرگ تمدني وامپراتوري پرقدرت را … مرز آن در غرب كوههاي زاگرس و درشمال فلاتي است كه ازكرانۀ جنوبي درياي خرز تا ….. نوبخت اهوازي منجم منصور و پسرش ابوسهل خور شاذ ماه ترجمان كتب رياضي از …


جهان شگفت انگيز ما – blogfa

الابراج و الطوالع و فوائد شتی فی دانش الحساب، در ۱۹۸۷م در بیروت به چاپ … این کتاب مهمترین اثر به جای مانده ابومعشر است و در نزدیک سال ۲۳۵ق نوشته شده‌است. … چون ترجمه احوال ابوسهل کوهی در کتاب ” تاریخ الحکما ” مفصلتر از جاهای دیگر آمده است. … ابوسعیداحمدبن عبدالجلیل سجزی، ستاره‌شناس و ریاضی‌دان بزرگ و مشهور قرن چهارم …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر