PIKL

تخلف از شرط فعل در عقد نکاح

آثار شرط فعل و صفت در نکاح و مقایسه با قواعد عمومی شروط

اندراج شرط صفت در عقد نکاح حسب ماده ۱۱۱۹ ق.م جایز است و در صورت تخلف از شرط، مشروط له حق فسخ خواهد یافت. در صورت عدم انجام شرط فعل مندرج در عقد نکاح توسط …


تخلف از شروط ضمن عقد ازدواج

زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نکاح می‌توانند آنچه را که می‌خواهند، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند … شرط فعل» مستنداً به ماده 244 قانون مدنی قابل اسقاط است.


امکان‌سنجی فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در فقه اسلامی

در این میان قابلیت فسخ عقد نکاح در اثر تخلف از شرط فعل، در متون فقهی … طرح ادله مستقل بر امکان‌پذیری فسخ نکاح به واسطه خیار تخلف از شرط فعل و نیز نقد و …


ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل،در عقد اجاره – دادفر سفیر راحیل

ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل،در عقد اجاره چیست؟ …. یا عقد نکاح شرط فعلی درج گردد، ضمانت اجرای فسخ عقد مشروط نسبت به این شروط فعل، قابل …


ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻌﻞ ﺗﺮک ﺷﺮط از ﺗﺨﻠﻒ اﺟﺮای

ﺗﺨﻠﻒ. از. ﺷﺮط. ﺗﺮک. ﻓﻌﻞ. ﺣﻘﻮﻗﯽ. *. 口. رﺿﺎ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻧﺴﯿﻤﯽ. ١. ﭼ. ﮑﯿ. ﺪه. ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ در ﻗﺮاردادهﺎ …… دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺑﻄﻼن ازدواج دوم از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻼن. ﻧﮑﺎح ﺑﺮ. ﺧﻼف اﺻﻞ ﺻﺤﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ …


تخلف از شروط عقد ازدواج – تبیان

«شرط فعل»[6] مستنداً به ماده 244 ق.م. قابل اسقاط است. با توجه به مراتب فوق، چنانچه زوج در حین عقد نکاح شرط نماید؛ زوجه باکره باشد. (شرط صفت) با …


احکام و آثار شرط فعل – ویکی فقه

چنانچه مفاد شرط، انجام دادن یک فعل مادی باشد، مانند آنکه ضمن عقد شرط شود که … همین که مشروط علیه از انجام دادن شرط تخلف کند، مشروط له مختار است که یا عقد را فسخ کند و …. هرگاه در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج ، ازدواج مجدد نکند، فقیهان معاصر در مورد …


امکان سنجی فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در … – …

در این میان قابلیت فسخ عقد نکاح در اثر تخلف از شرط فعل، در متون فقهی شیعه، … از شرط یا باطل یا غیرنافذ شمردن عمل حقوقی که ترک آن ضمن عقد نکاح شرط شده است، …


«احکام تخلف از شرط فعل در عقد ازدواج در مذاهب اسلامی» بررسی …

گروه دانشگاه: جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی آثار و احکام تخلف از شرط فعل در عقد ازدواج از دیدگاه مذاهب …


بررسی خیار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی حقوقی با …

خیار تخلف از شرط از نظر فقها در همۀ عقود و نه فقط بیع ثابت میشود خواه شرط مذکور شرط فعل یا صفت یا نتیجه باشد. چون فایدۀ ذکر شرط ضمن عقد ثبوت خیار در صورت …


بررسی ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

در عقد نکاح مانند سایر عقود، هر شرط صحیحی را می توان شرط کرد و لازم الوفا می … تخلف از شروط صفت، نتیجه و البته شرط فعل با شرایط آن، وجود دارد، لکن در عقد نکاح …


ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ازدوا

ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ، ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻠﺐ. ﺻﻼﺣﯿﺖ در … ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺷﺮط ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ زوج ﺑﺎ ﺣﻀﻮر او ﻫﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮي اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮑﻨﺪ ….. ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط، ﺷﺮط ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻒ از آن اﻣﮑﺎن اﺟﺒﺎر.


بایگانی‌ها تخلف از شروط ضمن عقد – موسسه حقوقی اعظم شفائی

البته مانند کلیه قراردادها، طرفین الزامی به امضای این شروط در ضمن عقد نکاح …. م، این شروط می تواند به شکل شرط صفت یا شرط نتیجه یا شرط فعل یا شرط ترک فعل …


شروط ضمن عقد ازدواج – چه شروطی باطل کننده عقد است ؟ – ناصح …

عقدی که شرطی ضمن آن شده است عقد مشروط یا مقرون به شرط نامیده می شود که … یا بطلان ازدواج دوم در صورت تخلف شویم ، بلکه فقط شاید بتوانیم نکاح دوم را ، به … 234 قانون مدنی ، به شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل تقسیم می شود .


ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﻣﻮاردی از آن در ﻓﻘﻪ اﻣ – مبانی فقهی …

ج. ﺷﺮط ﻧﺘﯿﺠﻪ. : ﻫﺮﮔﺎه در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺮی را در ﺧﺎرج، ﺿـﻤﻦ ﻋﻘـﺪ ﻧﮑـﺎح ﺷـﺮط. ﮐﻨﺪ، ﻣﺜﻼً. زوﺟﻪ وﮐﺎﻟﺖ در …


تخلف از شرط فعل در عقد نکاح – آثار و پیامدها – مشاوره حقوقی دینا

در این مقاله تخلف از شرط فعل در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم .


از ﺷﺮط ﻋﺪم ازدواج ﻣﺠﺪد در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﺗﺨﻠﻒ – مطالعات فقه و …

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺮط ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ و ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﮐﺎري ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺷـﺮط. ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد … ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮط ﻋـﺪم ازدواج ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ. ﺷﺮط ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺤﺚ …


مقالات مرتبط با شروط ضمن عقد – پایگاه مجلات تخصصی نور

کلیدواژه شروط ضمن عقد / (32 مقاله) … بررسی فقهی و حقوقی حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله … بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی.


ﻲ ﺷﺮط ﻓﻌﻞ ﺣﻘﻮﻗ ي ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﻌﻤﺖ. اﻟﻠﻬﻲ. *. ﭼﻜﻴﺪه. ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ: «. ﺷﺮط ﻓﻌﻞ. «، ». ﺷﺮط ﺻﻔﺖ. و ». « ….. ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح. ،. ﺻﺤﻴﺢ و ﻧﺎﻓﺬ اﺳـﺖ . در اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺪه. اﺳﺖ،. ﺑﻠﻜﻪ. ﻓﻘﻂ …… وﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﺗﺨﻠﻒ از اﻳﻦ ﺷﺮط را ﻣﻌﻴ ﻦ ﻧﻜﺮده. اﺳﺖ . . 3.


آثار شروط ضمن عقد نکاح – مطالعات جنسیت و خانواده

این مقاله به بررسی آثار شرعی شروط ضمن عقد نکاح می‌پردازد. … در مسئله مذکور، به این نتیجه می‌رسیم که وفای به شرط فعل ضمن عقد نکاح وجوب شرعی دارد و … البته در صورت تخلّف از شرط در خصوص عقد نکاح، خیار فسخ ثابت نمی‌شود؛ هر چند در صورت …


اصل مقاله – فقه و حقوق اسلامی

به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. … در قانون مدنی به صورت مستقیم در خصوص تخلف از شرط ترک فعل حقوقی سخنی.


بررسی شروط ضمن عقد نکاح – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات …

منتها اثر این شرط در سایر عقود با عقد نکاح کمی متفاوت است . در اثر تخلف از شرط صفت خیار فسخ نسبت به نکاح وجود دارد، اما در اثر تخلف از شرط فعل و شرط نتیجه …


حقوقی شرط ببندید، عاشقانه زندگی‌ کنید – روزنامه جوان

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط … ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در بحث نکاح، تخلف از شرط صفت مقرر می‌ دارد: … مثل اینکه زن نمی‌تواند ضمن عقد شرط کند مرد حق طلاق او را نداشته باشد.


نتیجه رعایت نکردن شرط از سوی طرفین قرارداد – رادیو گفت و …

برنامه ” آوای قانون” رادیو گفت و گو با موضوع ( شروط ضمن عقد ) با حضور … رفته است، خریدار می تواند قرارداد را به دلیل خیار تخلف از شروط باطل کند. عدم تبعبت از شرط فعل مثبت یا منفی در قرارداد یا انجام یا خودداری از کاری نیز امکان دارد. … عهد و پیمانی است چرا در عقد نکاح زوج مهریه ای را برای ثبات زندگی مشترک می …


تخلفات در عقد نکاح (تدلیس، شرط صفت و شرط فعل) | …

عنوان. تخلفات در عقد نکاح (تدلیس، شرط صفت و شرط فعل). پدیدآورنده. معینی نجف آبادی، مهدی. استاد راهنما. مهرپور. استاد مشاور. صفار. رشته. حقوق خصوصي. موضوع.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر