PIKL

دو سخنرانی از مسعود نیلی و ضرورت شناخت اولویت‌ها

سخنرانی دکتر مسعود نیلی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران

چکیده ای از سخنرانی نوبت صبح دکتر مسعود نیلی رئیس موسسه با عنوان « ارائه … برای بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته عوامل «تخریب‌کننده رشد» و …


مسعود نیلی – پرتال جامع علوم انسانی

چالش های کسب و کار انرژی در ایران؛ آزادسازی بر خصوصی سازی اولویت دارد. نویسنده: مسعود نیلی. منبع: گستره انرژی اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۸ شماره ۲۵ و ۲۶.


مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور در سخنرانی دوره‌ای شورای …

“گفتمان ملی یک ضرورت برای آینده اقتصاد ایران است” شورای … مسعود نیلی اما سخنان خود را در 2 بخش به ظاهر متفاوت اما پیوسته با حاضران در میان گذاشت. … البته در سال 96 با دو عدم قطعیت مواجه هستیم و عدم قطعیت‌ها اثرات … گفتمان ملی باید بر شناخت مشکلات اصلی و اینکه اولویت با حل کدام مسأله است متمرکز شود.


مسعود نیلی – اقتصاد آنلاین

از مسعود نیلی تا کنون ۷ جلد کتاب و تعداد زیادی مقاله در حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان و اقتصاد … ضرورت همگرایی در وضعیت فعلی اقتصادی/ عبور از تحریم برای مردم …. و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دو نفر از اقتصاددان‌های شناخته‌شده کشور سخنرانی کردند. …. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت …


نقطه عزیمت اصلاحات اقتصادی کجاست؟ – روزنامه دنیای اقتصاد

رسیدن به نقطه‌ای تاریخی بر اساس اتفاقی تصادفی و اولویت اصلاحات در … اقتصاد ایران، صاحب‌نظران اقتصادی پس از سخنرانی دکتر مسعود نیلی …. سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران اکنون با دو قید محدودیت‌های داخلی و …. از این لحاظ شاید تفکرات بنده با دکتر نیلی خیلی فاصله‌ای نداشته باشد که تحلیل و شناخت اهمیت …


مسیر توسعه اقتصاد ایران و نقش بخش خصوصی – اتاق …

اتاق تهران پیش از این و در دو نشست قبلی سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران … پس از سخنان مسعود خوانساری، تریبون به محمود سریع‌القلم سپرده شده تا این استاد …. وی در ادامه گفت: «اگر توسعه در کشور در اولویت قرار بگیرد، بخش … او با اشاره به اینکه دکتر مسعود نیلی در گزارشی از ضرورت شکل‌گیری گفتمان …


مسعود نیلی: مسیرهای رشد اقتصادی – دارایان

مسعود نیلی اقتصاددان موضوع تفاوت در ابعاد بزرگ سطح رفاه در کشورهای مختلف … نظریات اولیه رشد اقتصادی، در پاسخ به سوال ذکرشده، توجه خود را به دو عامل …. بنابراین نمی‌توان فرهنگ را به‌عنوان عامل اصلی توضیح‌دهنده شناخت، هرچند که …. هرچند خواندن کتاب به زبان اصلی را می‌توان به عنوان اولویت اصلی برای مخاطبان …


میزگرد محمود سریع القلم و مسعود نیلی : اول توسعه، بعد …

محمود سریع‌القلم و مسعود نیلی مشاوران اقتصادی و سیاسی حسن روحانی مهمان ما بودند تا برایمان از …. شباهت هايي که ميان اقتصاد دو کشور وجود دارد، همان مبانيو اصول توسعه است اما …. مثلا سياست گذار در کشورتايوان با مطالعه و شناخت ظرفيت هاي …… را به عنوان يک ضرورت نهادينه کند، مي تواند سه نهاد اقتصادي را ايجاد کند.


فصل نامه توسعه و آينده پژوهي – شماره ششم – بهار 1397

از تعریــف مفاهیــم فرهنــگ و توســعه، رابطــه ایــن دو را از … اولویت هـای اقتصـادی و فرهنگـی بـوده کـه در بسـتر تغییـر. پارادایم هــا و الگوهــای حاکــم ….. شــناخت آینده هــاي ممکــن، تاشــي اســت بــراي تعییــن. تکلیــف ….. نیلــي، مســعود، اســتراتژي توســعه صنعتــي، ضمیمــه …… مدیریـت میـراث فرهنگـی و ضـرورت توسـعۀ پایـدار بـرای.


درگاهي، كردبچه، مشايخي و نيلي – خبرگزاری ایسنا

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا ضرورت اصلاح نظام تدوين بودجه از ديرباز مورد توجه … صفر كه شناخت مشكلات ساختاري بودجه بود متوقف ماند و به دليل تغيير دولت متوقف شد. … دكتر مسعود نيلي به عنوان مسوول گروه بررسي چالش‌هاي نظام بودجه‌ريزي در … تخصيص منابع بر حسب اولويت‌هاي توسعه‌اي و راهبردي بر اساس دو معيار كارايي و …


فهرست – Faculty of World Studies – دانشگاه تهران

افتخارات. دو رتبة نخست مسابقات قرآن و عترت از دانشکدة مطالعات جهان . …… ارائه سخنرانی »اهمیت مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری«. در میزگرد بررسی و تحلیل …


حسن روحانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

روحانی و همسرش صاحب پنج فرزند (دو پسر و سه دختر) شده‌اند که یکی از پسران وی ….. سخنرانی حسن روحانی در راه‌پیمایی ترتیب داده شده در ۲۳ تیر ۱۳۷۸ و پس از حمله به …. وی تدوین «منشور حقوق شهروندی» را از جمله اولویت‌های خود در صورت انتخاب برای ….. ما امروز یک ضرورت از نظر غرور ملی و کشوری هست و اهمیت دارد و باید به آن توجه ویژه …


رتبه‌بندی صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان با رویکرد …

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎ. و. ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﻃﻖ … ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ. و ﻣﺘﻮﺳﻂ. اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪ. ﻫﺎ. ي. دو ….. ﻻزم ﺟﻬﺖ اوﻟﻮﯾﺖ. ﺑﻨﺪي ﺻﻨﺎﯾﻊ …… ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ … ﻧﯿﻠﯽ، ﻣﺴﻌﻮد. (. )1382. “،. اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ” ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، داﻧﺸﮑﺪه.


ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﻰ رﺿﺎ ﻣﻨﺼﻮرى – IPM

اراﺋﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎﻻ در • اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸﺘﺮک، … ﺿﺮورت ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻋﻠﻢ ورزان در ﺣﻮزۀ …. ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،. ﮐﯿﻬــﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ «دﯾﻮارۀ ﺣﻮزه» (domain wall) در … «ﻣﻮﻫﺒﺖ »ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﻣﻮﻫﺒﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد: …. ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ دوم وی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. …… ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه،ﻣﺴﻌﻮد ﺿﯿﺎءﻋﻠﯽ ﻧﺴﺐ ﭘﻮر.


سیاهی های دالر 4200 تومانی – پایگاه خبری اتاق ایران

او تعامل با اقتصاد جهان را یك ضرورت مهم دانست و گفت باید. از وضعیت فعلی … پس از سخنان این دو كاندیدا و انصراف احمد پزنده و پرهام. رضایی برای …


راهکارهای 21 اقتصاددان برای توسعه و افزایش رشد اقتصادی …

“کنفرانس اقتصاد ایران” ۱۴ و ۱۵ دی‌ماه سال جاری، با حضور حدود دو هزار نفر از صاحب‌نظران، … مسعود نیلی … ضرورت رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا.


رشد ضریب بهره وری در بانک اقتصادنوین

گردهمایی سراســری منطقه دو اســتان های بانک اقتصادنوین برگزار شــد . ….. مســعود نیلــی ســخنرانی خــود را بــا ذکــر دســتاوردهای اقتصــاد ایــران در. ســال ۱۳۹۳ آغــاز …


گفتمان مهدویت (سخنرانی ومقاله های گفتمان چهارم)

گفتمان مهدویت (سخنرانی ومقاله های گفتمان چهارم) مؤسسه انتظار نور فهرست پیشگفتار مقدّمه ١. … همانند بودن صحابه دو انقلاب: عاشورا وعصر ظهور … ضرورت شناخت امام زمان …… حجت الاسلام مسعود آذربایجانی(۸۹) …… است که امامان (علیهم السلام) با ملاحظه مقام معنوی مرجعیت دینی، خود به خود به حکومت نیز اولویت داشتند(۳۷۳).


همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر برگزار شد …

سومین نشست از این سری نشست ها با حضور مسعود نیلی حاوی بحث داغ امکان سنجی … پیش رو ارسال شده که 11 مقاله در قالب سخنرانی در دو بخش صبح و عصر در حال ارائه است. … خزر، فرصت ها و چالش های پیش رو اظهارداشت: دریای خزر با دو چالش بزرگ مواجه است که … صنعت و محیط زیست تا حدودی مشخص است ، تدوین اولویت ها در این حوزه ها مورد …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر