PIKL

شناسایی کارگران زیرپله ای عاری بیمه | حداقل ۱۰۰ هزار مفید زیرپله ای در خیابان جمهوری داریم

6 میلیون کارگر فاقد بیمه بسته حمایتی نگرفتند- اخبار …

… شناسایی کارگران فاقد بیمه از ظرفیت تشکل‌های کارگری استفاده کند … بیمه نیستند و در کارگاه فاقد بیمه و کارگاه های زیر پله ای مشغول به …


6 میلیون کارگر فاقد بیمه بسته حمایتی نگرفتند | پایگاه …

… شناسایی کارگران فاقد بیمه از ظرفیت تشکل‌های کارگری استفاده کند … بیمه نیستند و در کارگاه فاقد بیمه و کارگاه های زیر پله ای مشغول به …


الیستر برت، معاون وزیر خارجه انگلیس در گفت و گو … – …

جوانــان)کاج( و همچنین سیاســت های بیمه ای بوده اســت. دولــت محترم نیز از. طریق فراهم کردن امکان دسترسی به 12 هزار میلیارد تومان منابع مالی، سیاست. فعال اشتغال …


روزنامه صمت شماره 1331 – مگ لند

موج کاهش نرخ دالر که از اردیبهشت اغاز شده بود ، سبب شد دالر ۱۵ هزار تومانی ، در …. مع اون اول رئیس جمهوری ب ا تاکید بر اینکه بازگش ت ای ران به برجام و ….. اما ما درباره چگونگی حفظ خاورمیانه عاری از س لاح هسته ای اختالف نظر داریم . …… زیرپله ای باید به انجمن های قطعه س ازی کش ور که رس یدگی به ای ن …


ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺁﺑﻜﺎﺭﻱ ﻗﻄﻌ

. ۱۰۰. ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ. ﻛﻠﺮ …


رویدادها | انجمن مدیران صنایع خراسان

آغاز ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار ….. معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: قانونگذار به دولت اجازه داد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان … قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کار فرمایان خوش حساب از شنبه هشتم …. موانع تولید خبرداد؛ تشکیل کمیسیون شناسایی بحران در واحدهای تولیدی …… فغان از معاملات زیر پله ای.


وزارت علوم

سردار کارگر : /300 هزار دانشجو آموزش آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس دیدند …. به سراغ رشته های مهندسی رفتم و در خیابان انقلاب شماره یکی از همین دفاتر را گرفتم . ….. جدید جایگاه خوبی داریم و این امر به دلیل تلاش های مستمر استادان دانشگاه ها و محققان …. نماینده لنگرود افزود : صدور مجوزهای معروف به مجوز زیر پله ای و همچنین …


بخش سوم در 54 صفحه – راه توده

2 – عده ای از توده ای ها بریده و ترک حزب کرده بودند و رفته بودند دنبال کار و … ای بود و از همه جالب تر که می گفتند از سیاست حزب در انقلاب و جمهوری اسلامی هم حمایت می کند. ….. حزبی که حداقل ارگان آن نامش معلوم بود “انقلاب اسلامی” و شاید می خواست حزبی را …… رفت ناممکن بود متوجه شود زیر پله و در زیر گاراژ حیاط همسایه انبار اسلحه است.


ﺁﺭﻯ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ – جشنواره تقدیر از حامیان حقوق …

ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ، … ﻋــﺮﻕ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔــﺖ: ﺗﻮ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﭼﺮﺍ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ …. ﻭ ﻋــﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻋﯿــﻮﺏ ﻭ ﺧﻄــﺮﺍﺕ، ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾــﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮﻕ …… ﺍﺳــﺖ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ۲۰ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻣﺎ ۴ …. ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺩﻻﺭ ﯾﮏ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۱۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ …… ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﭘﻠﻪ ﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ …. ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ.


ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر – چریکهای فدایی خلق

ای. ﺑﯿﻦ زﻧﺪان ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﯿﻤ. ﻪ، ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب. ” ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ …. ای. ﮐﻪ. آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ. ی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ. اﻧﺪ، ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺘﻤﮑﺸﺎن در ﻣﺒﺎرزه. ﺷﺎن …… اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ، …… ﻫﺰار و ﯾﮏ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺬران ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ….. درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﭼﺮﯾﮏ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ رژﯾﻢ. ﺷﺎه، ﺑﻪ …… ﻪ زﯾﺮ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد.


940 میلیارد تومان اعتبار برای زلزله زدگان – دفتر هیئت دولت

می شــود گفت بخــش عمــده ای از نیازهای زلزلــه زدگان … تختــه چادر و شــب دوم نیــز نزدیک بــه 3 هزار چــادر در ….. رئیس جمهــوری، امروز همه وظیفــه داریم از ….. از حداقل امکانات برخوردار هستند. …. طبیعی دانست و گفت درصورت مفید …… فرهنگ بومی کارگر باشد؟ …… هستند در خیابان ها و زیر پله های خیابانی زندگی کنند. نما.


عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و حقوق بشر

همچنین كارگران معترض، نسبت به نبود آب آشامیدنی و عدم امنیت منطقه ای كه … نام بیمه كارگران ساختمانی، شعب تامین اجتماعی از اتمام سهمیه‌ برای كارگران تهرانی …… اقتصادی ایجاد شده، حل کنند تلاش دارند این معضل را در بستر خیابانها چاره جویی کنند. …. میلیون و 400 هزار کارگاه دارای کد تأمین اجتماعی در کشور داریم، اظهار کرد: همچنین …


روزانهم صبح اریان – روزنامه پیام زمان

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به برخی مطالبات جوانان کشور اظهار کرد: بسیاری از مطالبات جوانان … کار خود را در زیر پله آغاز کرده بود سال …. در این موقعیت از تاریخ قرار داریم که اروپا نقش تعیین کننده ای … تجاوز نظامی تاکنون نتیجه ای جز کشته و زخمی شدن ده ها هزار ….. کارگران و کارمندان این مجموعه و با کار و تالش مستمر دستمزد خود.


در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر – ایران …

زینت میرهاشمی . … و درود بر زنانی که در ایران در زندان و در خیابان مقاومت می کنند … با توجه به وقت کوتاه و صحبتهای مفیدی که خانم رجوی و دوستان عزیز کردند …… استراحت پرستاران بیمارستانهای لوکس تهران زیر پله.


Untitled – اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری – …

سازمان دامپزشکی …. و اي ن جهاد، آن جا چه كاري مي كند، اين را مردم درس ت نمي دانند. …… معاند اين جلسات خیلي مفید بود. …… ش هید مي خواهم همانطور كه در اول انقالب ندا داديد اس تقالل، آزادي، جمهوري …. شود و دوباره بیايد گلجه امام و جلو دست قدرت باشد و كمك كار او، برايش هزار. VY.


دعواها را تمام کنید – روزنامه ایمان

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به نامه آقای … جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری با سالم و تحیت ….. مقام معظم رهبری درباره حضور همه سالیق در انتخابات گفت: ما نیاز داریم همه در صحنه …… بهداشت و درمان مجلس در یک برنامه تلویزیونی آنگاه که از تولید زیرپله ای خمیر مرغ خبر داد،.


موشک ها_ممنوع #دفن – اتاق بازرگانی اردبیل

بر خود، غرب و گوشه اي از شرق را نيز به ياري گرفته اند، گروهي …… واحدهای زیرپله ای لوازم خانگی توسط بعضی اتحادیه ها خبر. داد و گفت: مجوز تولید …


جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران …

امید آنکه بزودی جداول مقایسه ای مبارزات کارگران دوره شش ماهه سال ۱۳۸۸را – که طی سه ….. حق بيمه خود نيستند بنابراين از دولت انتظار داريم حق بيمه كارگران نقاش ….. تهای کارگری و دانشجويی، نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی ايران حدود …… از 13 هزار کارگر فاقد مسکن بیشترین تعداد کارگران شناسایی شده بعد از …


نمایشگاه بزرگ – روزنامه اصفهان زیبا

به آدرس اصفهــان، خیابان بزرگمهر، خیابــان 22 بهمن، مجموعــه اداری …. را بیمـه می کنـد بـه همین دلیـل نبایـد بگونـه ای عمل شـود …… و ۲۰۰ هزار مسکن روسـتایی داریم تا جامعه هدف بتواند به مسـکن مورد نیاز دست یابد. ….. حقوقــی ریاســت جمهــوری صفحــه ای بــرای شــورای اســالمی …… تولید گز و واحدهای زیــر پله ای گز چه.


تجمع کارگران؛ صبح امروز در خانه کارگر – سبز یعنی وطن

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، وضعیت کودکان کار و خیابانی به شدت دل خراش و تکان دهنده است. …. راهب، در خصوص آسیب هایی كه این كودكان در خیابان با آن روبرو هستند، می …. حتی بسیاری از کارفرمایان در ایران برای کاستن از مخارج خود، کارگران نوجوان را بیمه … برخی کارگاه‌ها اصطلاحا «زیر پله ‌ای» نامیده می‌شوند.


این کسب وکار وسوسه انگیز! – معاونت علمی و فناوری ریاست …

هزار سال علم اسالمی در قالب تصویر/ انسیه مهدی بیک. 100. گفت گو … خیابان آزادي/ بین نواب و رودکي … اتفـاق بیفتـد ویـک دریچـه ای باز شـود تا آدم …. مشـکات و نواقصـی داریـم کـه قبـل از حل و …. شناسایی شود و اگر برنامه صحیحی برای جذب … در راستای چه اهدافی از آن استفاده مفید برد. …… کارگاه کار می کنند، به زیرپله ای که نزدیک.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر