PIKL

موجک ها و پردازش سیگنال

مقاله تبدیل موجک و کاربرد آن در پردازش سیگنال – سیویلیکا

در این مقاله کاربرد تبدیل موجک به عنوان یک ابزار ریاضیاتی مدرن در پردازش سیگنال مورد بررسی قرار خواهد … برخی از دبیرخانه ها اقدام به انتشار اصل مقاله نمی نمایند.


کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال – نشریه ریاضی و جامعه

زمان یک سیگنال را در قالب ضرایب موجک به …


Wavelet

پردازش سیگنال. ) تبدیل. (. ○. در پردازش سیگنال با تبدیل از حوزه زمان به دیگر حوزه ها قصد داریم تا. ویژگی هایی که در حوزه زمان به خوبی نمایان نیستند را آشکار …


ﻣﻮﺟﮏ ﻫﺎ و ﺟﺒﺮﺧﻄﯽ

داﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی٣ ،۴(SVD) از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ [ ۵ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﮑﯿﻦ …. اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺗﻨﮏ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﮏ و ﮐﺴﯿﻨﻮﺳﯽ.


موجک – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

موجک (به انگلیسی: Wavelet) دسته‌ای از توابع ریاضی هستند که برای تجزیه سیگنال پیوسته به مؤلفه‌های فرکانسی آن بکار می‌رود که رزولوشن هر مؤلفه برابر با …


ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﺟﮏ ﺑﺮ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ – مجله ماشین بینایی و …

ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﺟﮏ. ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ. در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮد. ﻫﺎی ﭘﺮدازش. ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ. ﮐﺎر ….. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ای از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. DWT. ﺳﯿﮕﻨﺎل. در آن از ﻣﯿﺎن ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺑﯿﺶ. ﺗﺮی ﻋﺒﻮر ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . در.


ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﺩﺭ ﺗﺼ

ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻧﻮﻳﺰﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺍﻧﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ … ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ. 1Fourier transform. ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ. ﺭﻭﺩ . ﺍﺯ ﻃﺮﻑ.


ﭘﺮدازش در و ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ و ﻓﺮوﺳﻮ اداﻣﺔ ﻓﺮ – دانشگاه تهران

1. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ. ﺗﺒﺪﻳﻞ. ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎري از. ﺳﻴﮕﻨﺎل. ﻫﺎ دارﻧﺪ . ﻫﺪف ﻳﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ، ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻴﮕﻨﺎل داده. ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ …


Untitled – دانشگاه شهید بهشتی

تبدیل فوریه . …. پردازش سیگنال نمود و خانواده های دیگری نیز از تبدیل موجک بوجود آمدند. پیشرفت های …


با استفاده از تبدیل موجک های تشخیص صرع از روی سیگنال و …

گسسته، آنتروپی تقریبی و انرژی سیگنال با کالس. بند. SVM. و. Bayes. مصطفی زارعی. 1،. میرحسین دزفولیان. 2. آزمایشگاه پردازش سیگنال و سیستم. های هوشمند، …


ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﮔﺴﺴﺘﻪ – Hamid Reza Pourreza – دانشگاه فردوسی مشهد

اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮدازش ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎ. FT. ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل. اﯾﺴﺘﺎ ….. ﻣﻮﺟﮏ. در ﻣﻘﯿﺎس. ﯾﮏ. در ﺳﯿﮕﻨﺎل. ﺿﺮب. ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم. ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب. ﻫﺎ. ﺟﻤﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد.


کاربرد تبدیلات موجک پیوسته در پردازش تصویر – پژوهشگاه …

در فصل چهارم به تئوری موجک ها که مبنایی برای تئوری چند دقتی که یک روش جدید و قدرتمند در تحلیل و پردازش سیگنال ها و تصاویر است، خواهیم پرداخت. در این فصل، …


پردازش سیگنال – arXiv

پژوهش. سعی شده تا با استفاده از ترکیب پردازش سیگنال و. الگوریتم. های. کالس …… تبدیل موجک نیز یک تبدیل ریاضی است که سیگنال را از حوزه زمانی به حوزه زمان.


شناسایی خسارت سازه ها با استفاده از آنالیز موجک بسته یی و …

در نوشتار حاضر، یک روش برای شناسایی خسارت ساختمان‌ها براساس ترکیب دو روش پردازش سیگنال و داده‌کاوی ارائه شده است. از تبدیل موجک بسته‌یی برای پردازش …


کاربردهای بهینه تبدیلات فوریه و موجک در حوزه پزشکی و …

ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ. ﭘﺮدازﯾﻢ . ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻫﻢ … ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ. : ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ و ﻣﻮﺟﮏ، ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎري، ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ …


دانلود کتاب فیلتر و تبدیل موجک | مرکز تحقیقات پردازش …

۱۳:۰۴. زبان تعریف نشده. لینک دانلود ( صفحات ۱ الی ۲۰۰) · لینک دانلود (صفحات ۲۰۰ الی ۴۳۶) …


اصل مقاله 1.54 MB

ﻫا. ي. چندگانه در ﺗ. ري. طره بتﻦ مسلح بر پا. هي. يﺗﺒد. ﻞ. موجك ارائه شده است. به ا. ﻦي …. ﻫا حساس. مي. باشد [. ].٦. در سال. ٢٠١٢. ،. Liu. و ﻫمكاران به پردازش سيگنال و ﺗشخيص …


شیوه‌نامه‌ی نگارش چکیده‌ی بلند انگلیسی برای ارسال به

غلت با استفاده از تبدیل موجک گسسته در حوزه ردلرزه شعاعی. حسام حسین. نیا … ها از داده. های لرزه. ای بازتابی با استفاده از. روش. های پردازش سیگنال ساده کمک می. کند.


ﺳﺎزي ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻚ ﺸﺮده ﻓ ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده ،2( )2 در – مهندسي برق …

ﻫﺎ. (. روش. ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﺑﻨﺪي. ) و اﺳﺘﻔﺎده از. ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ. و. ﭘﺮدازش ﻣﻮازي در ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ. اﻓﺰاري ﻣﺪار ﺗﺎﺛﻴﺮ … اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻛﻠﻴﺪ واژه. : اﻫﺮام ﮔﺎوﺳﻲ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ ﮔﺴﺴﺘﻪ،. ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﺑﻨﺪي، ﻓﺸﺮده. ﺳﺎزي. ﺗﺼﻮﻳﺮ،.


شناسایی خسارت با هزینه کم پلهای کابلی با استفاده از …

فرکانس با یکدیگر … در مرحله بعد پس از تجزیه سیگنالها یک شاخص خسارت جدید بر مبنای تبدیل موجک متقاطع …


استفاده از عمل گرهای پردازش سیگنال در بهبود جدایش تخلخل …

در این مقاله، الگوریتمی تركیبی ارائه شده كه مبتنی بر اصالح روش های شناسایی. الگو )در این مقاله روش پارزن( توسط یکی از عمل گرهای پردازش سیگنال به نام موجک می …


آشکار سازی مولفه های شناختی سیگنال مغز با استفاده از …

در این تحقیق، با استفاده از تبدیل ویولت گسسته، سیگنال های تک ثبت گرفته … بررسی ویژگی ها نشان می دهد اغلب پردازش های شناختی مورد بررسی در ویژگی های …


آموزش پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب – فرادرس

فیلم‌ آموزشی پردازش سیگنال های دیجیتال با متلب، به همراه پیاده‌سازی عملی همه روش ها، به صورت گام به گام و با تدریس مهندس علی مرجانی نژاد.


کتاب تبدیل موجک برای پردازش سیگنال Mallat – ابر پروجکت

تولید، ارائه محتوای فنی و مهندسی فارسی شبکه های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و … کتاب تبدیل موجک برای پردازش سیگنال Mallat.


شبیه سازی مقاله پردازش سیگنال با تبدیل موجک با متلب

شبیه سازی مقاله پردازش سیگنال با تبدیل موجک با متلب … پس از بازسازی سیگنال باید نمودارها به صورت مجزا ترسیم شده و شکل خروجی ها به نمایش درایند تا بتوان …


از ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﻮﺟﮏ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﺴ

ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺒﺪﯾﻞ. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻓﻮرﯾﻪ ﯾﮑﯽ از. ﺗﺒﺪﯾﻞ. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ … ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ. ﺷﻮد. روش. ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﭘﯿﺶ. ﭘﺮدازش. روي داده. ﻫﺎي ورودي ﺷﺒﮑﻪ.


دانلود کتاب آنالیز فوریه گسسته و موجک ها – کاربرد ها برای …

دانلود کتاب آنالیز فوریه گسسته و موجک ها – کاربرد ها برای پردازش سیگنال و تصویر. The book first establishes a complete vector space and matrix framework for …


کتاب “نظریه موجک و کاربردهای آن در تولید” به چاپ رسید

این کتاب در شش فصل با عناوین سیگنال و پردازش سیگنال‌ها در … ویژگی های تبدبل پیوسته، پیاده سازی تبدیل موجک پیوسته، موجک های پرکاربرد …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر