PIKL

نوت 152 / هر آنگه که خشم آورد بخت شوم،شود سنگ خارا بکردار موم.

نوت 152 / هر آنگه که خشم آورد بخت شوم،شود سنگ خارا بکردار موم.

ینی فقط یه امتحان صلاحیتم کم بود. خدایا مرسی + بابا از بانه برامون رژ خریده! خدایا آخر الزمان نشده باشه! چند روزه نمیتونم باور کنم 😐 ++ من اونجایی فهمیدم.


نبرد دوم رستم و سهراب ۵ – غزل غزل ها

زمانه به خون تو تشنه شود بر اندام تو موی دشنه شود.


كشته شدن سهراب به دست رستم – مردان پارس

بسر بر همى گشت بد خواه بخت . بکشتى گرفتن نهادند سر. گرفتند هر دو دوال کمر. هر آنگه که خشم آورد بخت شوم. کند سنگ خارا بکردار موم . سر افراز سهراب با زور دست.


Untitled – Goodreads

اصلی من اما آن بوده که با خواندن این داستان ها، هر خواننده در عناصر و بن مایه های مشترک فرهنگی اقوام ایرانی پنهان در …. همین که کاله از سرش می افتد، از دید ما دور می شود، و پس گم می شود …… به هشتم بؽرید دیو سپید که ای شاه بی بر بکردار بید …… هرآنگه. که خشم. آورد. بخت شوم. کند. سنگ خارا به کردار موم. تهمتن. چنگ. زد، …… Page 152 …


فــــردوســی بزرگ ــــــــــــــــــــــــــــــ – سرزمین آریان

فردوسی. » شاهنامه. » آغاز کتاب. سخن هر چه گویم همه گفتهاند. بر باغ دانش همه رفتهاند. اگر بر درخت برومند جای. نیابم که از بر شدن نیست رای. کسی کو شود زیر نخل بلند.


چکیده و مجموعه مقاله هاي همایش شاهنامه و پژوهش هاي آیینی

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ آن را ﺑﻪ ﻧﻈﻢ در آورد و ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﺑﺨﺶﻫﺎي دﯾﮕﺮي از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﻫﺎن …. آﯾﺎ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دوﻟﺘﺸﺎه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪروي از وي ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ : ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را …… ﺑﺮ اﺑﯿﺎت اﺳﺘﺸﻬﺎدي ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ، آﻫﻨﮓ و ﻟﺤﻦ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﮔﺰارشﻫﺎ ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﺪانﻫﺎي ﻧﺒﺮد‪‬ …… ﺷﻮد ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا ﺑﻪ ﮐـﺮدار ﻣﻮم « وﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮ ﺧﺸﻢ آورد ﺑﺨﺖ ﺷﻮم )ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ( 768 :1372، …


بنـیـاد فـرهـنـگـی کـهـزاد

راجع به اقتباس متن شاهنامه هر که باشد، ميخواهد آن قسمت ها صحيحتر و. درست تر …. ســایــه پـــــ. ــر اوی. چو خشم آورد کوه ریـ. ــزان شود. سپـهـر از بــر خاک لـ. ـرزان ش. ودـ.


فرخی سیستانی

با کلیک بر روی هر عنوان وارد صفحه مورد نظر می شوید …… که آتش رنگ خون دارد چو بیرون آید از خارا … که از بس رنگ زر تو سلب زرین شود بر ما …… طاعت آن ملک به جا آورد …. ز آتش خشم تو چون موم گدازد پوالد ….. چه وقت بودو کی آنگه که لشکر تو نبود ….. 152. ی. خی سیستان. قصاید فر. ای مبارک پی جهاندار و همایون شهریار. ای ز بهر نام نیکو …


لغتنامه دهخدا – معارف گیاهی – قائمیه

و الف در کلمهء تاغ به معنی غضا گاه به واو بدل شود و توغ گویند. ….. نهادند آنگه بخوردن سرا … و البته اشهر از دو صورت را در نظم و نثر توان آورد ولی مهجور را باید به ضرورت های ….. آب (آبی) بر آتش کسی ریختن (زدن)؛غم یا خشم او را با گفتار یا کرداری تسلی دادن …… [رُ] (ن مف مرکب، اِ مرکب)سنگی که در جریان آب بطول زمان ساییده و لغزان و مایل …


عادل اعظمی – مرکز دانلود کتاب سبز

ای شیرِ سنگی. دری. ن بارانِ غم. انگیز چه می. جویی؟ با ابری که نمی. شود دید. چه می … شفیع وقت می شوم … اگر چه هنوز خاطره شترهای تشنه باز هم بار سنگ می آورد … و من لب هر واژه را می بوسیدم خونین می شد دویده به هر سو ….. از شکستگی کاسه تنبورْ نت ها به خانه اصلی شان بازگردند … خشم سنگهای اتشْ در پرتاب مستقیمْ دامن شهر را می گیرد.


Page 1 ﻓﯿﺮده وﺳﯽ و ( ﮐﻮرد و ﺑﻠﻮچ ) ﻧﻮوﺳﻪ راﻧﯽ ﻓﺎرس و ﮐﻮرد و ( ﻓﯿﺮده وﺳﯽ )

ﻓﯿﺮده. وﺳﯽ و ﮐﻮرد. ر ﭽﮑﻪ. ی ﺑﺎﺳﻪ. ﮐﻪ. ﺋــﻪ. ﮔــﻪ. ر ﻟــﻪ. ﮐﯚﻣــﻪ. ﮕــﺎی ﻣــﺮۆڤ ﺑــ واﻧﯿ. ﻦ ﻟــﻪ. ﮔــﻪ. ڵ ﺋــ ….. ﻣﻮﻣ. ﯾﻪ. ﺰی. ی). ﭼﺎپ ﻧﺎﮐﺮ ﺖ . ﺑﻪ. داﺧﻪ. وه. ﻧﺎوی ﺋﻪ. و ﮐﻪ. ﺳﻪ. و. ﻧﺎوی. رادﯾﯚﮐﻪ. ﯾﺸﻢ ﻧﻪ. ﻧﻮوﺳﯿﻮه. و ﺋﯿﺴﺘﺎﯾﺶ ﻟﻪ ….. زهﺮ ﭼﺰ زﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﺑﺮ آورد ﻧﯿﺰ. ﭘﺲ آ. هﺮﻣﻦ ﺑﺪ ﮐﻨﺶ رای ﮐﺮد. ﺑﺪل ﮐﺸﺘﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺟﺎی ﮐﺮد. ز هﺮ ﮔﻮﻧﻪ …… هﻤﯽ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺰ آن ﭼﺎره. ﻧﯿﺴﺖ. ﮐﻪ. ﻓﺮزﻧﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻦ رواﻧﻢ ﯾﮑﯿﺴﺖ. ﺑﺒﺮم ﭘﯽ از ﺧﺎک ﺟﺎدوﺳﺘﺎن. ﺷﻮم …


بلاگ – اس ام اس کده

باز تنها می شوم با یاد مهمانی که نیست رفته ای و بعد تو این کار هر روز من است ….. اماحکاکی های روی سنگ مهمان همیشگی تاریخند … شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد …… وضعِ نت یه جوری شده که هفت هشت تا تب باز می کنی، بعد مثل …… هواي بخت بي بال و پرم كرد


مدل رقص باآهنگ سوزان روشن ناباوری | میم پلاس

همـیشـه تنین و آهنگ ِ واژه ، معنای واژگونـه ای را کـه به واژه ، تنقیـه کرده اند ، فاش و رسوا …. خود ، بـه زمـین یـا گیتی، فرود آورد، بـه او مـیگوید کـه به پدرت سام بگو کـه ازاین بعد ….. درون داستان کودک زال درشاهنامـه ، دیده مـیشود کـه سیمرغ ، اورا از « سنگ خارا » کـه ….. خشم و زدارکامگی و بیم انگیزی ، کـه نابود سازنده « خرد و بینش و مـهرو زندگی …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر