PIKL

نگاره ای از مردوخ ایزد حاصلخیزی

ذوالقرنین قرآن کیست ?87 – مدرار

{انکی و نین خورسگ: اسطوره ای آسمانی ۳۹}. { نیبیرو ۷}. { مردوخ کیست ۳}. نگاره ای از مردوخ ایزد حاصلخیزی و محتملاً رب النوع صورت فلکی جاثی در حال …


ذوالقرنین قرآن کیست ?86 – مدرار

لاف زدن های موت بیهوده نیست، چرا که بعل تسلیم و به جهان زیرین فراخوانده می شود: و تو ابرهای ات را … می دانیم که هم مردوخ و هم بعل از ایزدان حاصلخیزی می باشند. تصویر شباهت صورت فلکی جاثی (هرکول) با نگاره بعل فینیقی کنعانی.


اصل مقاله – لسان مبین

….. حاصلخیزی نیز، به جهان زندگانی باز می گشته است از آن رو که از دیرگاه، خوشه …


آناهیتا – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ایرانیان معابد بسیاری از جمله معبد کنگاور و بیشابور را به ایزد آناهیتا تقدیم کردند. … در آبان‌یشت نزول ناهید بر زمین این چنین توصیف شده‌است: «ای زرتشت! ….. ایشتار همسر مردوخ در بین‌النهرین بود که جانشین تمدن سومری شده‌بود؛ در تمدن کنعانی ….. شاهی که نشان از حاصل‌خیزی و خیر و برکت این الهه برای حکمرانی اوست حک شده‌است.


آنوبانی‌نی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۶; ویکی‌پدیای انگلیسی …


دریافت مقاله – پرتال جامع علوم انسانی

دوره قبل از ورود آریاییها، منهم از اساطیر ایزدان نباتی. پراکندگی جمعیت و …. سوگ سیاوش در ایران ، سنگ نگارهای است مربوط ….. حاصلخیز تبدیل به صحرای قره قوم شد (همان: ۳۰) . مجموع این … اوایل پاییز و برای پیروزی «مردوخ» بر نیامت» برگزار. میشد .


عبدالمومن مردوخ – مردوخی ها – blogfa

عبدالمومن مردوخ مشهور به آيت الله زاده كردستاني مصلح اجتماعي و رئيس شوراي شهر … اي عالم آراي كل و اي معمارمعمر دل و اي كسي كه در گل آدمي سر الهي و در دار العلم وحي دروس …


مقاله درنگی در چگونگی بازتاب حماسه ای خراسانی، در ادب نگاره …

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، از دیرباز، یکی از مهمترین منابع ادبی الهام بخش برای نگارگران نازک خیال و زر ین پنجه مکاتب گوناگون هنر نگارگری ایران به شم…


اهورا مزدا خدایه ایران

پرسپولیس و سنگ نگاره های شاهنشاهان ساسانی همه حکایت از آن دارد. ….. شناخته شده جهان در بين النهرين (سرزمينی حاصلخيز بين رودخانه های دجله و فرات در کشور ….. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهرياری نشستم، مردوک (مردوخ = خدای بابلیان)، دلهای ….. او «اشه» یعنی راستی و درستی و قانون ایزدی و پاکی است و ۱۰۸ بار در گاتاها تکرار …


آيين سوگ سياوش در نوروز

دورۀ ﻗﺒﻞ از ورود آرﯾﺎﯾﯿﻬﺎ، ﻣﻠﻬﻢ از اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺰدان ﻧﺒ. ﺎﺗﯽ … ﺎی ﺑ. ﺎﺳﺘﺎﻧ. . ﯽ، و ﺣﺘﯽ در. . *. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر، ….. ﻧﮕﺎره ای اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط …. ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﻗﺮه … ﺗﻤﻮز. » ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد. و دﯾﮕﺮی. ﺟﺸﻦ آﯾﯿﻦ آﮐﯿﺘﯽ ﯾﺎ آﮐﯿﺘﻮ ﮐﻪ در. اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی. « ﻣﺮدوخ. ».


مجموعه مقالات همایش شاهنامه و پژوهش های آیینی – قطب علمی …

ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺜﻠﯿﺚ اﯾﺰدي اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻨﺪرج در اوﺳﺘﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﻣﺰد ﻣﯿﺘﺮا. آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ. … ﺎ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻣﺮدوخ و زاري ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ﺑﺮ. ﺧﺪاي ﺗﺎوز (ﺗﻤﻮز) ﮐﻪ آن را. « …… ﻧﮕﺎره. اي از ﻣﮑﺘﺐِ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ. دﮐﺘﺮ. اﻧﺪﯾﺸ. ﻪ. ﻗﺪﯾﺮﯾﺎن. اﺳﺘﺎدﯾﺎر زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ. ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ …… ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﯿﺎن. رودان و ﺳـﭙﺲ …


ﭘﺎﺭﭼﺔ ﮔﻠﺪﺍﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ ﻭ ﺗﻨﻲ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﺟﺎﻝ ﻗﺎﺟﺎﺭ – نگره

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻮﺵ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ، ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺍﻱ. ﺩﻻﻟﺖ ﺿﻤﻨﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ….. ﺗﺼﻮﻳﺮ 6ﺏ.ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﮔﻞ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻳﺎ ﻟﻮﺗﻮﺱ، ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﺓ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ، … ﺣﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ. «ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﮔﻞ ﻭﮔﻴﺎﻩ، ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﮐﺒﻴﺮ، ﺍﻳﺰﺩ ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ….. ﺑﺮﺧﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﻱ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﻲ ….. ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﺎﺟﺪﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﻛﺮﺩ (ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ، ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ: ﺍﻣﺮﺍ ﻭ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﻬﺎ)ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ، ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺮﺩﻭﺥ. ١ …


وري ﺎت و ﻓﻨﺎو ﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ زارت ﻋﻠﻮ وز – Vepub

در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪﻧﻬﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻴﺸﻤﺎري ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ … ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪاي ﻣﺮدوخ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﻮد. …… در ﻧﮕﺎره. ﻫﺎي ﻣﺼﺮي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮدي ﺑﺎ ﺳﺮ ﻟﻚ ﻟﻚ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﺪه ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن او را ﺑﺎ …… ﺎ اﻳـﺰدان و اﻳﺰدﺑـﺎﻧﻮان ﺑـﺎروري، ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰي و ﺧـﺮد.


خدايان مصر – خدايان باستان.Ancient God

توث (به انگلیسی: thoth) از ایزدان مصر باستان (هلیوپولیتان‌ها) به شمار میرود. … نگاره توث توث را معمولاً با سر لک لک نمایانده اند که تاج ماه بر کاکل دارد ، یا گاه فاقد آن است. … او با نام هور که در مصری تلفظ واژه ای دارد به معنای آسمان در نظر مصریان شاهینی می … آمون خدای فراوانی و حاصلخیزی بود و از وی تصویری بدست آمده که فرعون ، در …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر