PIKL

نگاره دیگری از مردوخ، ایزد حاصلخیزی

آناهیتا – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

الهه‌ای دیگر که همپایهٔ آناهیتا شناخته شده آفرودیته است، این بانو طی نبردهایی که …. ایرانیان معابد بسیاری از جمله معبد کنگاور و بیشابور را به ایزد آناهیتا تقدیم کردند. ….. ایشتار همسر مردوخ در بین‌النهرین بود که جانشین تمدن سومری شده‌بود؛ در تمدن ….. شاهی که نشان از حاصل‌خیزی و خیر و برکت این الهه برای حکمرانی اوست حک شده‌است.


اصل مقاله – لسان مبین

ضرورت دارد که از یکسو مرور مصائب ایزد گیاهی قربانی در متن سروده برای هریک از افراد. بشر تسلی بخش است و از دیگر سو بازخوانی این کهن اسطوره در ذهن انسان … جایگاه آفرینشگر نغمه های درد، نگاره های مهرورزی و عشق زنانه و تکنیک نقاب در کشورهای … نام های «هبل»، «مردوخ» و «تموز»، در سوریه و لبنان با نام «آدون» و «دیونیزوس»، در …


بررسیِ بینامتنیِ نگارة پادشاهی جمشید از شاهنامة بایسنقری …

را بینامتنی می … فرّه ایزدی، موبدی و شهریاری است”)عربیانی، 47 : 1389(. اما.


مردوخی ها

اين بار ميخواهم يك نفر ديگر از خاندان مردوخي را كه در عرصه هنر آواز كه به اقرار همه اشخاص اهل فن ، سرآمد تمامي خوانندگان كرد ميباشد را معرفي كنم هر چند …


آناهیتا – دیکشنری آنلاین آبادیس

….. همچنین از دوره های نخستین، (آب) با باروری پیوند داشته و در دو شکل(نگاره) قطره …


اهورا مزدا خدایه ایران

به عقیده من، زمامدار باید بر دیگر افراد از این جهت امتیاز و برتری داشته باشد که نه ….. پرسپولیس و سنگ نگاره های شاهنشاهان ساسانی همه حکایت از آن دارد. ….. شناخته شده جهان در بين النهرين (سرزمينی حاصلخيز بين رودخانه های دجله و فرات در کشور ….. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهرياری نشستم، مردوک (مردوخ = خدای بابلیان)، دلهای …


خدايان مصر – خدايان باستان.Ancient God

او ایزدی خورشیدی بود که همواره با آپولن یکی پنداشته می شد و در نگاره‌ها ، شاهینی بر سر دارد. … بسیاری از آنان آسمان را هم چون شاهینی ایزدی می پنداشتند که دو چشمش ، یکی خورشید و دیگری ماه بود. … آمون خدای فراوانی و حاصلخیزی بود و از وی تصویری بدست آمده که فرعون ، در حضور ….. مردوک یا مردوخ یکی از خدایان باستانی تمدن بابل است.


وري ﺎت و ﻓﻨﺎو ﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ زارت ﻋﻠﻮ وز – Vepub

و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻓﻮر از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪادي را. ﻣﻲ آورﻳـﻢ … ﻣﺮدوك ﻳﺎ ﻣﺮدوخ ﻳﻜﻲ از ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﺎ. ﺳﺘﺎﻧﻲ …… در ﻧﮕﺎره. ﻫﺎي ﻣﺼﺮي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮدي ﺑﺎ ﺳﺮ ﻟﻚ ﻟﻚ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﺪه ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن او را ﺑﺎ. ﻫﺮﻣﺲ …… ﺎ اﻳـﺰدان و اﻳﺰدﺑـﺎﻧﻮان ﺑـﺎروري، ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰي و ﺧـﺮد.


مجموعه مقالات همایش شاهنامه و پژوهش های آیینی – قطب علمی …

ﻫﺎي دﯾﮕﺮي از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﻫﺎن و ﭘﻬﻠﻮان و ﮐﺎر و ﮐﺮدار ﻣﺮدﻣﺎن آرﯾﺎﯾﯽ ﻧﮋاد را. ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر و از ﻧﺰد اﯾﻦ وآن ﭘﯿﺮ ….. ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺜﻠﯿﺚ اﯾﺰدي اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻨﺪرج در اوﺳﺘﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﻣﺰد ﻣﯿﺘﺮا. آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ. … ﺎ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻣﺮدوخ و زاري ﺻﺎﺑﺌﯿﻦ ﺑﺮ. ﺧﺪاي ﺗﺎوز (ﺗﻤﻮز) ﮐﻪ …… در ﻧﮕﺎره. ﻫﺎي. ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺎه. وان. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ. ﻧﻘﺶ. ﻣﺎﯾﻪ …… ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﯿﺎن. رودان و ﺳ …


آيا الله همان مردوك است [بایگانی] – گفتگوی دینی

نقش و نگاره ای که در اوایل به خدایان در کتیبه ها نسبت میدادند رفته رفته …. بار دیگر بابلیان بر آشوریان پیروز شدند و مردوخ را به منزلت پیشین خود …… می‌کردند، دو قالبی از رطوبت که برای باروری و حاصل‌خیزی خاک سرزمین …… «در همه ایالات شاهنشاهی پرستش اورمزدا (اهورامزدا) فزونی گرفت و ایزدان ارتقا یافتند .


ﭘﺎﺭﭼﺔ ﮔﻠﺪﺍﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ ﻭ ﺗﻨﻲ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﺟﺎﻝ ﻗﺎﺟﺎﺭ

ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﻟﻲ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﻬﺎﺭ ﺧﺴﺮﻭﻱ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ. ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻃﺮﺡ ﺑﺎﻏﻲ ….. ﺗﺼﻮﻳﺮ 6ﺏ.ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﮔﻞ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻳﺎ ﻟﻮﺗﻮﺱ، ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﺓ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ، … «ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﮔﻞ ﻭﮔﻴﺎﻩ، ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﮐﺒﻴﺮ، ﺍﻳﺰﺩ ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ….. ﻭ ﺍﺳﺎﻃﻴﺮﻱ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻧﺎﺑﻮﺩﮐﻨﻨﺪﺓ ﻣﺎﺭ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﻱ. ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ. ….. ﻣﺮﺩﻭﺥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ.


برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر