PIKL

{پیوند اسطوره با دین 323}

بررسی جنبه‌‌های پیوند سیاوش با آیین مهری – متن شناسی ادب …

جنبه‌‌هایی از دین بر نقش فرد دین‌دار در جایگاه صاحب خرد و اختیار تأکید دارد و آن جنبه‌ها نیز سیاوش را در … در «کلیّت شاهنامه، اسطوره در کنار حماسه و تاریخ یکی از اجزای اصلی شاهنامه است» (همان: 32). … پیش از پرداختن به پیوندهای زندگی سیاوش با آیین مهری، به آیین زروان و پیوند آن با مرگ سیاوش اشاره می‌شود. ….. (فردوسی، 1369: 323) …


بررسی مفهوم اسطوره در سنت اسلامی – تأملی در وجوه تمایز معنای …

و ادبيات دينی اسالم، واژة اسطوره به مضامين افسانه ای و غالباً جعلی و باطل اطالق می شود و مترادف دانستن آن با … قرآنی با اسطوره ها، رويکرد پديدارشناسانه به اسطوره و دين مورد نقادی قرار می گيرد. …. اسطوره را با سطر پيوندي نيست«. …. )بهار،323 :1362(.


اسطوره آفرینش – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اسطوره‌های آفرینش با هم تعدادی ویژگی مشترک دارند. آن‌ها اغلب روایاتی مقدس به‌شمار می‌روند و می‌توان تقریباً در تمام سنت‌های دینی شناخته شده پیدایشان کرد.


بررسی مفهوم اساطیر الاولین در قرآن – مجله پژوهش دینی

کاوش در متن قرآن حاکی از آن است که مشرکان با هدف انکار منشأ وحیانی قرآن و نفی معاد … را تحت تأثیر قرار داده، اسطوره همان پیوندی است که این قوم با اجنّه داشته است.


پیوند دین و اسطوره! – تبیان

بسيار نيرومند و کارآمد شده است. براي همين بر هنر که …


اصل مقاله 238.49 K – ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

طبیعتا در گذر زمان و تحول اوضاع اجتماعی، فرهنگی و دینی، اسطوره هایی. ناپدید می شوند، اسطوره …. کرده است. پس «اسطورة اژدها در پیوند با خشکسالی و رها شدن آب و زن.


نگاهی به دین پژوهی – پرتال جامع علوم انسانی

هنگامی‌ که‌ اسطوره‌ و اساطیری‌ بودن‌ را دربارة‌ پدیده‌های‌ دینی‌ به‌ کار می‌بریم، در برابر …. نام‌ و آوازة‌ فروید به‌ گونه‌ای‌ جدایی‌ناپذیر با کشف‌ ضمیر ناخودآگاه‌ پیوند خورده‌ است؛ …


اصل مقاله

در اﺳﺎﻃﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺿﺪﻳﺖ و وﺣﺪت ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ در اﺳﻄﻮرة آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ. ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه …. ﻛﻴﻤﻴـﺎﮔﺮان و ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺘـﻮن. دﻳﻨﻲ و ﺷﻬﻮدﻫﺎي ﻋﺎرﻓﺎﻧﺔ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻳﺎﻛﻮب ﺑﻮﻫﻢ …. 1338 :323(. اﻳﻦ ﭼﻮ آﺑﺎي ﭼﺮخ ﺑـﺎد ﺑﻪ … در اداﻣﺔ رواﻳﺖ ﻓﺮدوﺳﻲ از آﻓﺮﻳﻨﺶ، ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ و ﻃﺒﺎﻳﻊ ﻣﺘﻀﺎد. ﮔﻴﺘﻲ. ﺑﻴﺎن ﻣﻲ. ﺷﻮد.


مدخل برگزیده : ‌اسطوره / محمدحسین باجلان فرخی

میرچا الیاده با توجه به نگرش آیین‌گرای خود، اسطوره را خمیرمایۀ دین می‌داند. …. از این دید استعاره نمودی است که با رویدادهای مربوط به خدایان پیوند یافته، و … تخیلات انسان دربارۀ این نمودهای طبیعی «جاندار» است (همو، 323؛ گولد، 306).


ﭘﻮر ﻧﻤﺎد، ﻧﻘﺎب و اﺳﻄﻮره در ﺷﻌﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﻗﻴﺼﺮ اﻣﻴﻦ

اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ اﺳﺖ و در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ. ﺷﺎﻋﺮ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎد. ، ﻧﻘﺎب و اﺳﻄﻮره. را. ﺑﺮاي ﻏﻨﺎي. ﻫﻨﺮي اﺷﻌﺎر ﺟﻨﮓ، ﻫﻮﻳ. ﺖ. ﺳﺎزي ﻣﻠّ. ﻲ و ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻧﺪﻳﺸ. ﺔ. دﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺎﻋﺮ.


اعتقاد به منجی، بر اساس «ضمیر ناخودآگاه … – مؤسسه آينده روشن

گفتنی است این تلقی از اسطوره، منحصراً خداشناختی و دینی نیست، بلکه هم … (همو: 16) اسطوره با تاریخ پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی دارد تا آن‌جا که به …… و این‌که زندگی مفهوم و نظم خود را بازیابد. (همو: 323) بنا به نظر یونگ هر موجود …


دين، عقلانيت، و تحول معرفت/ علي مصباح | معرفت فلسفي

. “Science as a Vocation.”In From Max Weber: Essays in Sociology, ed.


پهلوانان – سوشیانس

. پهلوان آمیزه. ای پیچیده است از چندین و چند متغیر گوناگون. … پهلوانان، عنصرِ بازسازی نظم هستی همواره در پیوند با نیروهای قدسی قرار دارد …. دلپذیرتر را برگرفت و در فرمان مشهوری که در سال دومِ حکومتش ). بهار. 323. پ.م ….. هرچند جمشید با مهر در ارتباط است، اما پدرش ویونگهان، در اساطیر دینی ایرانی شخصیتی مقدس است.


راهکارهای مقابله با خرافات از دیدگاه روایات اسلامی

خرافات آثار مخرب و بعضاً غیر قابل جبرانی دارد، از جمله دین گریزی و روی آوردن به مسائل … درباره مجله · اعضای هیات تحریریه · پایگاه‌های نمایه کننده · پیوندهای مفید … بعضی از لغویان خرافه را به معنای اسطوره و افسانه دانستهاند (معین، 1375ش، ج1، ص1405). ….. نیز، طعن در سنت زدن و خدشه در شریعت کردن است (غزالی، 1370ق، ج4، ص323).


ﺑﻬﺮام ﺑﻴﻀﺎﻳﻲ ﻫﺎي داﺳﺘﺎﻧﻲ در رواﻳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﺰدﺑﺎﻧﻮان – زن در فرهنگ و هنر

ﭘﻴﻮﻧـﺪ. ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن زن، ﺑﺎ اﻳﺰدﺑﺎﻧﻮانِ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان در آﺛﺎر ﺑﻬﺮام ﺑﻴﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ، روي ﭼﻨﺪ اﺛﺮ. ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ وي … ﺑﻴﻀـﺎﻳﻲ در ﭘﻴﺮﻧـﮓ رواﻳـﺖ. ﻫـﺎﻳﺶ از. ﻣﻮﺗﻴﻒ. « ﻗﻬﺮﻣﺎن. » ﺳﻮد ﻣﻲ. ﺟﻮﻳﺪ و آن را ﺑﻪ. « اﺳﻄﻮرة زن. . ﻗﻬﺮﻣﺎن. » …. ﻳﺸﺖ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺰدﺑﺎﻧﻮي دﻳﻦ. (. دﺋﻨﺎ. ) ….. 323. ﻗﻬﺮﻣﺎن. . ﭼﻴﺴﺘﺎ. ﮔﻠﺘﻦ، ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻠﻲِ ﻧﻤﺎﻳﺶ. ﻧﺎﻣﺔ. ﭘﺮده. ﺧﺎﻧﻪ. ،. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻳﺰدﺑﺎﻧﻮي آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﭘﻴﻮ …


ادیان و رعافن – مجله ادیان و عرفان

و. عبـاد اسـت. هرچنـد. اصـول. الهیاتي این فرقه به اصول رهباني. دیگر. ادیان شبیه ا. سـت. امـا. قواعـد. نظـري و ….. و مقایسۀ باورها وآئین. ها. 323. خاص مانند آداب مربوط به وعده. ها. ی غذایی نقش ایفا. می. كردند ….. مندائی كه شامل اسطورة كیهان. شناسی، آئین، …. اعتقادا دینی. آن. ها. را شنل. می. دهد، و. از طرفی با اسطور. ۀ. آن. هـا. پیونـد محن. مـی. دارد. محوری.


روند پیشرفت اسطوره‌های یهودی در تاریخ – اندیشکده مطالعات …

روند پیشرفت اسطوره در تاریخ (چه به معنای متافیزیکِ آمیخته با شرک، چه به معنای … سخن بیشتر غربیان، دوره‌ی نادانی و اسطوره و خدایان بسیار نبود، بلکه عصر پیوند …. (17) اسطوره‌های مسیحی بسیاری نیز پدید آمد که به این دین آسیب رساند. …. حوالی قرن سوم پیش از میلاد که یونانیان جانشین اسکندر (وفات: 323 ق.


در ﻗﺮآن ﯾﯽ و اﻧﺸﺎ ﻦﯾ و زﺑﺎن ﻧﻤﺎد ﯾﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ – پژوهشنامه تفسیر و …

دﻗﺖ و واﮐﺎوي در زﺑﺎن ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻬﻢ …. ﺗﻤﺜﯿﻞ رﻣﺰي. »2. «،. ﺗﻤﺜﯿﻞ دﯾﻨﯽ. »3،. « اﺳﻄﻮره. »4. و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺼﺺ ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﯾﺎ رواﯾﺎت. ﺗﺎرﯾﺨﯽ ….. وي، ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ اوﺳﺖ ﻧﻪ …… 323. ) ﻋﻼﻣﻪ در ﻣﻮرد رﺑﻂ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻏﺎﺋﯿﺖ و اوﺻﺎف اﻟﻬﯽ. ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ. ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺲ و ﻋﺎدت ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎده و.


پایان‌نامه‌ها – دانشگاه صدا و سیما

16, 15, محمدرضا پیوندی, تولید سیما, و در آمدی بر طرح معاد در رسانه (نظری) مهر … 40, 39, علی مستأجران, تولید سیما, رسانه‌هاي جمعي در جامعه انبوه از اسطوره تا واقعيت, 1386 …. 97, 96, محمد جواد ظریفیان, ارتباطات, شیوه های تبلیغ دین در رسانه تلویزیون با ….. 323, 322, مصطفی نعمتی پریدری, ارتباطات, رابطه انعکاس جرایم اجتماعی با …


(PDF) دین و رسانه (متن کتاب) Religion and Media | M. R. …

دﻳﻦ و رﺳﺎﻧﻪ 30 ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺒﻴﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎي ﺧﻮد ﺑﺮﻗـﺮار ﻛﻨـﺪ؛ ﭘﻴﻮﻧـﺪي ﻋﻤﻴﻖ …… ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﻧﺎﻣﻘﺪس و ﻛﺘﺎب ﺗـﺎرﻳﺦ ادﻳـﺎن ) ،(1372 ﭼـﺸﻢاﻧـﺪازﻫـﺎي اﺳـﻄﻮره ) (1362 و اﺳﻄﻮره …… از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزهﻫـﺎي 323 ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺴﻠﻲ ﺟﻨﺴﻲ از دﻳﻦ در ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ .


اصل مقاله

6.


اویرایش شده کارکرد سیاسی اسطوره – پژوهشگاه علوم و فناوری …

بر اساس آموزه‌های علوی صفات و رفتار‌های اخلاقی انسان قابل تغییر است و در این … خداشناسی توحیدی (توحید در خالقیت و ربوبیت)، پیوند دین و دنیا و دنیا و آخرت به …


فصلنامه تخصصی علوم سیاسی – صفحه اصلی

كليد واژگان. اسطوره، اسطوره شناسي سياسي، ايران باستان، انديشة سياسي ايرانشهري، حماسه، رستم، قدرت، ….. در دورة ساساني با نفوذ دين زرتشت در امور سياسي، يكي از نخستين دولت هاي ديني جهان به وجود آمد و ….. رستم نيز چون زال پيوندي با الگوي »برون همسري« مي يابد و تهمينه آنچنان …… 323 فصلنامه تخصصی علوم سياسی/ شماره هشتم.


دیالکتیک و عناصر بنیادین اندیشه های سیاسی فردوسی

محتوای شاهنامه اسطوره و داستان و تاریخ است به طوری که چهره ها و نهادها و اندیشه ها در … ستیز و نبرد در ادیان باستانی قوم آریا و دین زرتشت و مانی میان نیروهای اهورایی و …


مجموعه مقالات همایش شاهنامه و پژوهش های آیینی – قطب علمی …

.27.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر