PIKL

کتاب بررسی عواید و مصارف دولت در نظام اقتصادی اسلام

بررسی عواید و مصارف دولت در نظام اقتصاد اسلامی

1 بررسی عواید و مصارف دولت در نظام اقتصاد اسالمی ….. حاکم اسالمی طبق شرایطی، از اهل کتاب که در جامعه اسالمی زندگی میکنند دریافت میکند و. در مقابل، حاکم اسالمی …


منابع مالی دولت اسلامی و مصارف هر کدام | خبرگزاری فارس

کلید‌واژه‌ها: بیت المال، منابع مالی، مصارف بیت المال، بودجه دولت اسلامی، معیار … نظام تخصیص بودجه نقش اساسی و محوری در تحقق اهداف و برنامه های سالانه … بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین و سید کاظم صدر در کتاب اقتصاد صدر اسلام و …


مالیات های اسلامی وجایگاه آن درتامین منابع مالی

ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮل. ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ. ﺗﺮ. ﯾﻦ … ﺧﺎص ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ و. ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و …


نظام مالی اسلام – شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

چگونگی جمع‌آوری مالیات در زمان اسلام، در سه مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد: صدر … سه پایة اصلی برای وصول مالیات، درآمد اشخاص، ثروت و مصرف آنان است. … حاکی از نسبت پایین درآمدهای مالیاتی در مجموع منابع تأمین مالی بودجة دولت است. … اهتمام به برنامه‌ریزی جامعی برای این مسأله در ساختار اقتصاد کشور بایسته است.


معرفی کتاب – صکوک

نیاز، سطح درآمد، تقوا، تبلیغات، قیمت کالا، سلیقة مصرف کننده، برخی از آن عوامل … عناصر دینی نظام اقتصادی و ارائه تعریف و طرح مشخص از نظام اقتصادی اسلام، در این … البته به لحاظ این‌که حکومت خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس، غاصبانه بوده است، …


ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ – حقوق مالیه عمومی دانشمندی بنام ریکاردو در …

مالیات عمومی مهمترین وسیله مداخله دولت در زندگی اقتصادی افراد و شخصیت های کشور است. … «مالیات است که بر دارایی یا عواید دارایی اشخاص تعلق می گیرد. … صورت علم مجزایی تدوین و مسایل مالی به طور جداگانه بررسی گردید، پیشرفت این علم را … وسایر موارد دیگر منابع تمویل نظام یا حکومت اسلامی را تشکیل می دهد.


چنانچه امروزه مالیات صرفاً بخاطر تامین… – اقتصاد و سیاست …

بناً برای تمویل و تادیه این مصارف دولت بایست عواید و مدارک پولی و مالی را نیز در … چنانچه گزنفوندر کتاب (عواید شهر اتن) که یکی از قدیمترین کتاب ها بشمار … نظام اسلام ضمن توضیحات بعدی در صنف به تفصیل به مطالعه و بررسی خواهیم گرفت.


بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی در ایران – اقتصاد مالی

این مقاله در ادامه ابتدا به بررسی وضعیت نظام مالیاتی در ایران و ارائه تصویری از شاخص نسبت … در کنار این دو بحث اندازه دولت و کاربرد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به طور گسترده در … حقوق گمرکی و عواید سازمان مالیاتی کشورها از این محل در برخی از کشورهای در حال توسعه در مورد ….. کتاب نمای سی ساله وزارت اقتصاد و دارایی.


مالیه بخش عمومی – پرتال جامع علوم انسانی

کلید واژه ها: طرح های زیربنایی حمل و نقلتأمین مالیتأمین مالی اسلامیابزار مالی … بررسی کارآیی نظام مالیاتی استا ن های کشور به تفکیک پایه های مالیاتی با رهیافت … کلید واژه ها: مصرفرشد اقتصادیبهینه سازی پویاسیاست های مالیاتیمدل رشد بهینه ….. کلید واژه ها: عواید نفتی بهینهپایداری بودجه ای مخارج پایدار دولتترازهای بودجه …


رتبه‌بندی نظام‌های مالیاتی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند …

میزان درآمدهای داخلی دولت ها تا حد زیادی به توان و کارایی نظام مالیاتی آنها ارتباط دارد. … کاربرد تئوری مجموعه های فازی در مسائل تصمیم گیری یکی از مهم ترین و کارامد ترین … یکی از ارکان اگانه برنامه تحول اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. …. مبتنی بر روابط اقتصادی غیر شفاف و عواید نامنظم و بی ثبات به سمت جامعه ای که از …


پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی-معاونت امور اقتصادی …

1368 … بررسی روشهای تقویت نظام های نظارتی حمایت و حضور دولت در بازار سرمایه …… فرم اطلاعات مربوط به کتابهای منتشره اصلاح گردیده است. 2. …… آنچه مسلم است عواید حاصل از اینگونه فعالیتها باید به نحوی تطهیر گردد تا صاحبان آن بتوانند از …


وزارت امور اقتصادی و دارایی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نظام جمهوری اسلامی ایران … وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از ۱۹ وزارتخانهٔ دولت ایران و مسئول تنظیم … بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی که سهام آن‌ها متعلق به دولت است …. قبل از مشروطیت و نبود مجلس، شاه وقت تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و …. ایجاد کتاب · دریافت به‌صورت PDF · نسخهٔ قابل چاپ …


ارائه مدل تعادل عمومي درچارچوب اقتصاد و بانكداري اسلامي …

اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺎﻟ. ﻲ. اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺎﻟﻴﻪ دوﻟﺘﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﻲ،. ﻣﺎﻟﻴﺎت. ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ . يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ. JEL. : .A29 . * …. ﻃﻮر ﻣﺜﺎل،. ﺑﺮرﺳﻲ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﻼم، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻣﺼﺎرف ﻣﺎﻟﻴﺎت. ﻫﺎي ﻣﻨﺼﻮص. (. ﺧﻤﺲ، زﻛﺎت،. ﺧﺮاج و ﺟﺰﻳﻪ. ) ….. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣ. ﻲ. ﺗﻮان آن را ﻣﺎﻟ. ﻲﺎﺗﻴ. داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ. اﺳﻼﻣ. ﻲ. از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب. ﻳدر. ﺎﻓﺖ ﻛﺮده. و در. ﺑﺮاﺑﺮ. ﻴ اﻣﻨ …… ﻧﺮخ واﻗﻌﻲ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﻮاﻳﺪ ﺳﺮاﻧﻪ آن. اﺳ …


اهداف و مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه حضرت امام …

بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین … در این بحث پس از تعریف اهداف نظام اقتصادی اسلام، پنج هدف از دیدگاه …… وسیلۀ دولت یا ولی امر صرفاً به مصارف جمعی و عمومی مردم، مثلاً ساختن …… منابع این بودجه قسمتی به وسیلۀ مؤسسات و خود کارکنان، و بقیه از طریق عواید مالیاتی دولت …


نگرش امام خمینی(س) به اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بدیل

بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره … و با هدایت دولت را با انزوا از نظام اقتصاد سرمایه داری بین المللی توصیه می ….. و مصرف) که اگر بحق به آن عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به راه می افتد و …… و روز زمینی و بطور کلی از کلیۀ منافع و عواید بطرز عادلانه ای گرفته می شود.


مالیات در اسلام و تفاوت آن با خمس و زکات- اخبار رسانه ها – …

اصولاً مالیات در نظام های دینی یا غیر دینی برای هزینه های جاری دولت ها گرفته … الف) تأمین مالی مخارج مشخص: نظام مالیاتی اقتصاد اسلامی، از این نظر شبیه … ولی عوارض گردآوری شده، تنها باید در موارد و مکان های مشخص مصرف شود. …. و به طور کلی از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه‌ای(خمس) گرفته می‌شود. …. قیمت ارز و طلا.


قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ. ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ … ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ. ﻱ. ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ. ﻲ. ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕ. ﻲ. ﺟﻤﻬﻮﺭ. ﻱ. ﺍﺳﻼﻣ. ﻲ. ﻳﺍ. ﺮﺍﻥ ( ….. ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻨﺠﻢ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ (ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ. ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ) ﻣﺼﻮﺏ. ٢/٣. /. ١٣٧٥ … ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳ. ﻌﻪ …… ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ …… ﻋﻮﺍﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺒﺼﺮﻩ. ﻫﺎﻱ.


بررسی میزان رضایت شهروندان از جمع آوری مالیات ( %۱۰ ) – …

جمهوری اسلامی افغانستان وزارت تحصیلات عالی موسسه تحصیلات عالی پیشگام دانشکده … زیربنا های اقتصادی هر کشور را دارایی های دست داشته و درآمد های ایشان تشکیل … مالیات گمرکی، مالیات بر عایدات ، مالیات بر مصارف چون مالیات مخابراتی و غیره را … در کشور و بلند بردن عواید داخلی دولت ضرورت اجرای همچو تحقیقات احساس میگردد.


فساد اقتصادی و بازمهندسی ساختارها – ديگران – Khamenei

اگر نظام اقتصادی از سلامت برخوردار نباشد، هرچه تلاش کنیم با اهرم‌های نظارتی از … در یک پیمایش آماری ملی که دولت جمهوری اسلامی در سال ۸۰ انجام داد، اولین مطالبه‌ی … از این دو معیار در قرآن کریم با عنوان «کتاب» و «میزان» نیز یاد شده است. … فساد می‌شود و بر کارگزاران نظام است که نظارت لازم را بر مصرف صحیح بودجه و …


بررسی تأثیر قرض الحسنه بر توزیع درآمد

کتاب … نظام اقتصادی اسلام، قرض الحسنه را به عنوان یکی از شیوه ها و ابزارهای مؤثر برای … قرض به دولت اسلامی رجوع گردد و درنهایت قرض گیرنده در صورت توانایی و تمایل وام … بنابراین بهتر است برای بررسی الگوی توزیع درآمد بر نحوه مصرف کالاها و ….. که قرض گیرنده ملزم به پرداخت نرخ سود نمی باشد، تمام عواید حاصل از قرض برای …


اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی. … توضيح و بررسي نظام هاي اقتصادي سرمایه داري و سوسياليستي ….. کتاب حاضر یکی دیگر از سرمایه های علمی و دینی استاد معظم، محقق بزرگ، …… اين مفهوم همان طور كه براي يك فرد پيش مي آيد براي يك كشور و دولت نيز واقع می شود. …… تحت این عنوان راجع به مسایلی که متعلق به مصرف محصول به دست آمده یا ثروت هستند …


ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان

2007/2006 (ﻓﯿﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﯽ) …


قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و … – مرکز پژوهشها

دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام


آستان قدس رضوی دقیق ترین نظام موقوفاتی را دارد؟ – قدس …

عمده موارد مصرف عواید موقوفات آستان قدس رضوی در چه زمینه‌هایی است؟ … بودجه موقوفاتی بوده که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این نظام … از عواید آن موقوفات استفاده می‌شود مانند: شرکت‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی ایجاد … اما برخی از املاک و اراضی موقوفه آستان قدس رضوی در اختیار دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی است.


گام سوم را اعلام خواهیم کرد/فعالیت سازمان انرژی اتمی شتاب می …

رئیس جمهور گفت: بعید می‌دانم امروز و فردا با اروپا به نتیجه برسیم، گام سوم ایران را اعلام خواهیم کرد.


درآمد موقوفات البرز بر‌اساس نیات واقفان هزینه می‌شود|شهروند …

مدیر‌کل اوقاف و امور خیریه ‌البرز با بیان اینکه درآمد موقوفات در استان ‌بر‌اساس نیات و خواست واقفان هزینه می‌شود، گفت: صندوقی به نام ذخیره موقوفات …


نامه 20 تشکل دانشجویی آذربایجان شرقی به رئیس قوه …

اما این ممنوعیت در شرایطی است که فعالان اقتصادی نگران آینده هستند و می گویند ما … معاونان و مدیران قوه قضاییه در شهرستان های استان حضور پیدا کردند و مشکلات بررسی شد. … به نوشته شرق، اگرچه برخی مراجع رسم دولتی، از جمله علی ربیعی، اتهام آقایی را مرتبط … رئیس قوه قضائیه: مقابله با رشوه پردازی از طریق اصلاح نظام اداری است.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر